: 7 ทศวรรษแห่งความเป็นสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
 
 

 
               แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวประชาสัมพันธ์
               ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้า
               ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
               แบบขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               คำขอกู้เงินทุนสวัสดิการพนักงาน
               ใบนำส่งโทรสาร
               ใบขอมีบัตร อนุญาตผ่านเข้า - ออก
               ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกล
               ใบสำคัญรับเงิน
               แบบคำขอใช้บริการยานพาหนะในกรุงเทพฯและปริมณฑล
               แบบคำขอใช้บริการยานพาหนะในต่างจังหวัด
               หนังสือคำร้องทั่วไป
              
               แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
               หนังสือรับรองเงินเดือน
               ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
               ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
               แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 1
               แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ
               คำร้องขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542
               คำร้องขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรประจำตามสัญญา
               แบบฟอร์มขอลงเวลาย้อนหลัง
               ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
               ใบลาพักผ่อน
               ใบขอยกเลิกวันลา
               ใบลาอุปสมบท
               ใบลาไปต่างประเทศ
               ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
               ใบลาติดตามคู่สมรส
               แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
               ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน
               แบบขอใช้บริการ กองบริหารงานบุคคล
               ขอหนังสือรับรอง
               ขอลาออกจากราชการ
               แบบฟอร์มค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
               ขอรับทุนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา
               แบบฟอร์มโครงการกิจกรรมนักศึกษา
               แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดกิจกรรมสำหรับงานกิจกรรมนักศึกษา
               แบบฟอร์มการขออนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณหรืออนุมัติโครงการสำหรับกิจกรรมนักศึกษา
               แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
               ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
               แบบขอใช้สถานที่
               หนังสือคำร้องทั่วไป
               บันทึกข้อความ
               แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม
              
 
 
Start 09/09/09

Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President