: 7 ทศวรรษแห่งความเป็นสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
 
 

 


นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองกลาง


นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ ตรีภุมมารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสนชัย ทับไทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนิตยา คำสอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางวิไลวรรณ นุ่นพยา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

นางสาวอรชุลี จันทร์เลิศฟ้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิชาติ ถาวรณา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวรัตนา เท้าศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวบุราณี เวียงสิมมา
นักประชาสัมพันธ์


นักประชาสัมพันธ์


นักประชาสัมพันธ์

นายวีระชัย ตระหว่านกิจ
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวอ้อมฤทัย แสงแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พนักงานธุรการ

นายบุญชัย ลาภศรีสวัสดิ์
สถาปนิก 6


 

คำนวน วาสนาเป็นสุข
วิศวกรโยธา 6

นายปฐมพงษ์ กุกแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิทธิศักดิ์ ใจหลัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิทธิสารท เฉียบแหลม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเสาวรีย์ วงษ์พนัส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐจิตรา สงวนพงษ์
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

นายสุรพล พานิชชัย
วิศวกรโยธา 6


นักวิชาการ

นายประสิทธิ์ จิตรรุ่งเรือง
คนงาน

นายสมเกียรติ โตตุ้ม
คนงาน

นายพุทชง เข็มมาก
คนงาน

นายปรีชา อมรสันต์
คนงาน

นายสุรพล สุขประสิทธิ์
ช่างไม้

นายสุชาติ อมรสันต์
พนักงานขับรถ

นายสมจิตร การะพาษ
คนงาน

นายยุทธนา พรหมศิลป์
วิศวกรโยธา 6

นายสมะแอ มัสตูล
ช่างไพฟ้า

นายอุทัย ไชยพร
ช่างเทคนิค

นายมนต์ชัย แย้มสิน
ช่างไฟ้า

นายไพฑูรย์ มันดินแดง
คนงาน

นายจำเนียน จิตรทาน
คนงาน

นายพิทยา เรืองเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
   

นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล
สถาปนิก 6

นายสมควร คล้ามอ่ำ
พนักงานขับรถ

นายมณู พัชรธิติ
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

นายประทีป พันธุ์รัตน์
พนักงานขับรถ

นายประเสริฐ พันธุ์รัตน์
พนักงานขับรถ

นายไพฑูรย์ จันทมาลา
พนักงานขับรถ

นายสุภาพ ดีวุ่น
พนักงานขับรถ

นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม
พนักงานขับรถ

นายเสรี พิกุลแย้ม
พนักงานขับรถ

นายปกาศ สวัสดิ์ชัย
พนักงานขับรถ

นายใจ ไกรคง
พนักงานขับรถ

นายวิโรจน์ เหงาวันพลับ
พนักงานขับรถ

นายบุญมาก วงษ์ราช
พนักงานขับรถ
 
 
 
Start 09/09/09

Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President