: งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 : : บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่งรูปถ่ายหน้าตรง สวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และเขียนชื่อ-สกุล เลขที่บัณฑิต และคณะของตนด้านหลังรูป ทั้ง 2 ใบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2554) :
 
 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2483   จนถึงปัจจุบันเป็น
     ระยะเวลา  67 ปี  ผู้บริหารที่ช่วยส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าทั้งหมด 14 ท่าน
              พุทธศักราช  2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า 
     “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2535  ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่
     เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ” ฝ่ายการเงินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีอยู่ ณ ชั้น 1
      อาคาร 4 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) เป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้านการรับ- จ่ายเงิน  ระบบบัญชีการเงิน
     ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันดังนี้
              1. นางชุ่มชื้น   สุคนธรส
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  2502 - 2507
              2. นางพงษ์นารถ  ธำรงรัตน
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  2508 - 2518
              3. นางเพรียงใจ  คงชัย
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ปี  2519 - 30 กันยายน  2539
              4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล   สุขเกษม
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่ตุลาคม  2539  -  ตุลาคม  2542
              5. นางประไพ  บวรฤทธิเดช
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2542 - วันที่ 31  มีนาคม  2545
              6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส  มีกุศล
     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีได้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน  ระหว่างที่มหาวิทยาลัย
     ยังไม่แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2545 ถึงวันที่ 10 เมษายน  2545
              7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   ชัยชำนาญ
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน  2545  –   วันที่ 9 มิถุนายน 2546
              8. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว
     ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน  2546  –  วันที่ 31 ธันวาคม 2547
 
              โดยในช่วงระยะเวลาเดียวกันฝ่ายพัสดุกลาง อยู่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  มีภาระหน้าที่ด้านสนับสนุน
     การเรียนการสอน ด้านการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
     ของ สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยฝ่ายพัสดุกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่
     อาคาร 4 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) ชั้นล่างซึ่ง รศ.สุวรรณี  ศรีคุณ  อธิการบดี ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง
     เป็นห้องปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
     โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุกลาง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
              1. นายอินทร  ทองฑีฆา
              2. ผศ.เรวัตร  พรหมเพ็ญ
              3. ผศ.วิลาวัลย์   ปานทอง
              4. นางกรวรรณ โชคเจริญ
              5. นายสุขสันต์   แก้วม่วง
              6. น.ส.นวพร สาทประสิทธิ์
 
              ต่อมา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สังกัด
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนายน  2547  ดังนั้น 
     จึงได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานใหม่  จากเดิม โดยรวมฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุกลาง
     เป็น กองคลัง ประกอบไปด้วย 4 งาน คือ  งานงบประมาณ  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ
     ได้แต่งตั้งหัวหน้างาน 4 งาน  คือ
              1. นางสาวจำลอง  รอดแก้ว  ตำแหน่ง หัวหน้างานงบประมาณ
              2. นายวัฒนา  คล้ายนิล   ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
              3. นางสาวสำราญ  เจริญสุขเช้า ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี
              4. นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
 
              วันที่ 1 ตุลาคม 2550  มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนหัวหน้างานการเงินใหม่ จากนายวัฒนา คล้ายนิล
     มาเป็น นางสาวสำราญ  เจริญสุขเช้า  และแต่งตั้ง นางศิวาพร  เกิดวาจา  เป็นหัวหน้างานบัญชี  และแต่งตั้ง
     นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์  ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
     จนถึง วันที่ 29 กันยายน 2551  และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสรินนาถ  พรหมจารย์
     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน
 

นางศิวาพร เกิดวาจา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
o ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ : คู่มือ
o ยกเลิกรายวิชาเรียนออนไลน์
o ตรวจสอบผลการลงทะเทียน
o ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
o ปฏิทินการศึกษา
o คู่มือ Wireless Lan
o สอบออนไลน์ : คู่มือ
o คะแนนสอบออนไลน์
 
 
Start 09/09/09

Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President