: ยินดีต้อนรับสู่.....สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
 
 
    - งานอาคารสถานที่
    - งานประชาสัมพันธ์
o กองคลัง
o กองนโยบายและแผน
o กองบริหารงานบุคคล
o กองพัฒนานักศึกษา
o คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
o มติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
o ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
o รายงานจำนวนนักศึกษา
o รายงานจำนวนบุคลากร
 
 !! !!
    view results
 

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ประกาศ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประกาศ เรื่องการใช้สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
o ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ : คู่มือ
o ยกเลิกรายวิชาเรียนออนไลน์
o ตรวจสอบผลการลงทะเทียน
o ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
o ปฏิทินการศึกษา
o คู่มือ Wireless Lan
o สอบออนไลน์ : คู่มือ
o คะแนนสอบออนไลน์
 
 
 
Start 09/09/09
Copyright © 2009 Office of The President
Chandrakasem Rajabhat University : Office of The President

อาคารสำนักงานอธิการบดี : โทร. 0-2513-6355 , 0-2942-6900-99