สำนักวางแผนและพัฒนา
   มาตรฐานที่ 8 การเงิน และงบประมาณ

ความหมาย
การเงิน หมายถึง จำนวนหรือปริมาณของตัวเงินที่ใช้สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถทำกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีระดับคุณภาพของงานตามมาตรฐาน การเงินจะต้องจัดสรรให้อยู่ในรูปของงบประมาณที่เตรียมการโดยแบ่งตามกิจกรรมในแต่ละพันธกิจของสถาบัน น้ำหนักของการจัดสรรให้เป็นไปตามความสำคัญและความจำเป็นของแต่ละกิจกรรมหรือเป็นไปตามจุดเน้นที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนั้นการเงินยังหมายถึงการจัดการด้านการเงิน ให้สถาบันมีสถานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ทั้งในรูปแบบทางการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผล มีความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพตลอดถึงมีวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ


ความสำคัญ
เงินเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญในลำดับต้น ๆ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของงาน สถาบันจะได้เงินมา (จากการสนับสนุนของรัฐหรือองค์การอื่น ๆ) ก็ต่อเมื่อได้แสดงผลให้สาธารณะไว้วางใจว่า สถาบันจะมีพฤติกรรมการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้

เกณฑ์
1. มีแผนงานของสถาบันที่กำหนดวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
2. มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และเป็นไปตามลำดับความสำคัญของสถาบัน
3. มีการประเมินการใช้เงินเพื่อการปรับปรุงและจัดสรรงบประมาณ
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน


โดยมีเกณฑ์ ตัวชี้วัด และหลักฐานการแสดงตามตารางดังนี้

เกณฑ์ตัวชี้วัดหลักฐานแสดง
1. มีแผนของสถาบันที่กำหนดวงเงินงบประมาณที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนา การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วย งานทุกระดับ เพื่อการวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
 • เอกสารการกำหนดภารกิจของหน่วยงานทุกระดับ
 • งบประมาณในการพัฒนางานในสถาบัน
 • เอกสาร แผนงาน งาน โครงการของบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน
 • เอกสารสรุปการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงาน งาน โครงการ และหมวดรายจ่าย
 • 2. มีการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และเป็นไปตามลำดับความสำคัญของสถาบัน กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณและจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
 • เอกสารสรุปโครงการของบประมาณจากทุกหน่วยงานของสถาบัน
 • สัดส่วนของงบประมาณและเป้าหมายของแต่ละงานให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน และลำดับความสำคัญ
 • เอกสารสรุปการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงานโครงการและหมาวดรายจ่าย
 • การวางแผนในกรวิเคราะห์โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ
 • เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • อาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการงบประมาณ
 • เอกสารโครงการของตั้งงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • การวิเคราะห์แผนงาน งานโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • เอกสารสรุปการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแผนงาน งานโครงการ และหมวดรายจ่าย
 • เอกสารแผนงาน งาน โครงการของบประมาณของน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน
 • การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละประเภทเงิน
 • รายงานการโอนและเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
 • รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณทุกประเภท
 • 3. มีการประเมินการใช้เงินเพื่อการปรับปรุงและจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์การใช้เงินประเภทต่างๆ และนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป
 • แบบรายงานการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ
 • เอกสารสรุปผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณ
 • ดำเนินการตรวจสอบเพื่อประเมินการใช้งบประมาณตามการจัดสรรในระยะเวลา ที่กำหนด
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกของการตรวจสอบในระบบการประเมินผล
 • รายงานการตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
 • 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ สถาบันมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อเผยแพร่
 • หนังสือสารสนเทศ
 • รายงานประจำปี
 • โฮมเพจ (Home Page) ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ (QA)

 • Office Of Planning & Development
  BACK