สำนักวางแผนและพัฒนา
   มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการ และการติดตามรายงานผล

ความหมาย
การบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติการตามหน้าที่บริหารของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัยภาวะผู้นำที่จะเพิ่มสมรรถภาพ ความสามารถ และรวมน้ำใจของบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ และพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
การติดตามรายงานผล หมายถึง การตรวจสอบการดำเนินงานหรือการจัดการว่าได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้หรือไม่อย่างไร และสรุปผลโดยบ่งบอกข้อดี ข้อเสีย พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง รวมทั้งการระบุประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน

ความสำคัญ
การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับบัณฑิต การพัฒนาความรู้ การสร้างสรรค์ทางวิชาการ และการบริหารทางวิชาการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม การปฏิบัติงานให้เกิดผลตามพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพเป็นระยะ จึงเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่ง และเป็นความผูกพันในหน้าที่ของผู้บริหารและทุกคนในองค์กร
การติดตามรายงานผล ทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานตามเวลาที่กำหนดไว้

เกณฑ์
1. มีระบบประกันคุณภาพการดำเนินงานของสำนัก
2. มีแผนพัฒนาสำนักในระยะสั้น
3. มีการจัดองค์กรและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน
4. แสวงหาความร่วมมือในการบริหารงานและสร้างเครือข่าย
5. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณและระบบสารสนเทศ
6. มีการพัฒนาบุคลากร
7. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
8. การกระจายอำนาจและการตัดสินใจ
9. มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
10. มีคณะกรรมการเฉพาะรับผิดชอบด้านการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ โดยมีแนวทางการดำเนินการติดตามผลและการรายงาน
11. มีการรายงานการติดตามผลต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น
12. มีการนำผลการรายงานไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
13. มีการประชาสัมพันธ์ผลการประกันคุณภาพต่อสาธารณะ


โดยมีเกณฑ์ ตัวชี้วัด และหลักฐานการแสดงตามตารางดังนี้

เกณฑ์ตัวชี้วัดหลักฐานแสดง
1. มีระบบประกันคุณภาพการดำเนินงาน สำนักวางแผนฯ กำหนดกลไกภายในสำนักเพื่อทำหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพสำนัก
 • แบบฟอร์มการติดตามผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล
 • 2. มีแผนพัฒนาสำนักในระยะสั้น แผนพัฒนาสำนักล่วงหน้า 2 ปี
 • แผนพัฒนาสำนัก
 • 3. มีการจัดองค์กรและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน กำหนดความรับผิดชอบงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามพันธกิจ
 • แผนผังองค์กร
 • เอกสารการแจกแจงลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ทำความเข้าใจในลักษณะงานความสัมพันธ์ของงาน การติดต่อประสานงาน และมาตรฐานงานกับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
 • ผังงานและกระบวนการทำงาน
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ช่วยเสริมสร้างวินัยด้านการบริหารและการดำรงรักษามาตรฐานทางวินัย
 • คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบข้าราชการ
 • บุคลากรมีเสรีภาพในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้และกำกับดูแลตนเองได้
 • รายงานการประชุม
 • เอกสารสรุปการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
 • 4. แสวงหาความร่วมมือในการบริหารงานและการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ และแสวงหาความร่วมมือในด้านการวางแผน งบประมาณ และการติดตามผลโครงการ
 • รายงานการประชุม
 • หนังสือราชการ
 • บริหารงบประมาณอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม
 • รายงานการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารทุกระดับ
 • 5. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณและระบบสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารงบประมาณและระบบสารสนเทศของสำนัก
 • Home page ของสำนัก
 • ระบบ Intranet ภายในสำนัก
 • ปรับกระบวนการทำงานให้มีการลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดเวลาและมีความถูกต้องแม่นยำ
 • รายงานการประชุม
 • 6. มีการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะสั้น
 • แผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น
 • ข้อมูลบุคลากรร่วมกิจกรรม
 • 7. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม บุคลากรร่วมมือกันทำงานและยอมรับซึ่งกันและกัน
 • คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของสำนัก
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน
 • 8. การกระจายอำนาจและการตัดสินใจ มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
 • เอกสารมอบหมายงาน (ภาระหน้าที่)
 • 9. มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศงานด้านต่าง ๆ
  1) ระบบงานแผนงานและงบประมาณ
  2) ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
 • ระบบ Intranet ของสำนัก
 • โฮมเพจของสำนัก
 • ฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
 • หนังสือสารสนเทศ
 • รายงานประจำปีของสถาบัน
 • 10. มีคณะกรรมการเฉพาะรับผิดชอบด้านการติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน งานโครงการ โดยมีแนวทางการดำเนินการติดตามผล และการรายงาน มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินติดตามผลและการรายงานอย่างมีระบบ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลดครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
 • การประสานงาน ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ
 • แบบประเมินที่คณะกรรมการใช้ติดตามประเมินผลโครงการ
 • รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงงาน
 • 11. มีการรายงานการติดตามผลต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลการติดตามประเมินผล
 • สรุปผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง
 • เอกสารสรุปผลการติดตามผลการสใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
 • โฮมเพจของสำนัก
 • ฐานข้อมูลงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน
 • 12. มีการนำผลการรายงานไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน นำข้อมูลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากรายงานไปปรับปรุง แผนงาน โครงการ งบประมาณ และบุคลากร
 • รายงานผลการปรุชุมปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
 • 13. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักต่อสาธารณะ การจัดทำข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลการประกันคุณภาพของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
 • โฮมเพจของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก

 • Office Of Planning & Development
  BACK