สำนักวางแผนและพัฒนา
   มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
ปรัชญาของสำนัก หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ได้ไตร่ตรอง และวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นสถาบันอุดมศึกษา การบุกเบิกและสร้างสรรค์องค์ความรู้ และการพัฒนาความเป็นคน ซึ่งต้องเป็นความคิดหรือการสร้างแนวคิดที่กว้างขวางพอที่จะครอบคลุมประสบการณ์ของคนจำนวนมากได้

° ปรัชญาของสำนักวางแผนและพัฒนา °
มองการณ์ไกล ใช้เงินน้อย ไม่ด้อยผลงานวิสัยทัศน์
"วางแผนใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพอย่างมีระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"พันธกิจ
พันธกิจของสำนัก หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานทางด้านการวิเคราะห์การจัดทำและจัดสรรงบประมาณ การรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของสถาบัน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการของสถาบัน เพื่อพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นการประกันคุณภาพบริหารงานด้านงบประมาณ
พันธกิจของสำนักวางแผนและพัฒนาที่จะต้องจัดทำ ดังนี้
 • จัดทำข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
 • จัดทำแผนพัฒนาสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน
 • จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นไปตามแผน
 • กำกับการใช้งบประมาณของสถาบันให้เป็นไปตามแผน
 • ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ • เป้าหมาย
 • สำนักวางแผนฯ เป็นสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร โดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวางแผนฯ ได้จาก Internet เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ของสถาบัน
 • จัดสรรงบประมาณโดยยึดถือแผนแม่บท โดยมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
 • พัฒนารูปแบบการติดตามและนำผลการติดตามประเมินผลมาเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารงานของสถาบันต่อไป • วัตถุประสงค์
  หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได้ลักษณะของวัตถุประสงค์ของสำนักวางแผน คือ
 • เพื่อให้มีระบบบริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาสถาบัน
 • เพื่อให้มีแผนแม่บท (Master Plan) สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารสถาบัน
 • เพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
 • เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ • โดยมีเกณฑ์ ตัวชี้วัด และหลักฐานการแสดงตามตารางดังนี้

  เกณฑ์ตัวชี้วัดหลักฐานแสดง
  1. มีการกำหนดปรัชญา ข้อความที่มีความหมายบ่งบอกปรัชญาของสำนัก
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • การสื่อสารทำความเข้าใจกับอาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา / หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน เกี่ยวกับปรัชญาและแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญา
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • 2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ข้อความที่มีความหมายบ่งบอกลักษณะของสำนักในอนาคต รวมทั้งมีนโยบาย หรือมาตรการที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • การสื่อสารทำความเข้าใจกับอาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา / หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • 3. มีการกำหนดพันธกิจ ข้อความที่แสดงพันธกิจของสำนัก
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • การสื่อสารทำความเข้าใจกับอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเกี่ยวกับพันธกิจและความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • 4. มีการกำหนดเป้าหมาย ข้อความที่แสดงเป้าหมายที่กำหนดเป็นแนวทางการทำงานของสำนัก
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • 5. มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของสำนัก
 • โฮมเพจ (Home page) ของสำนัก
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 • ป้ายประกาศของสำนัก
 • การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
 • แบบการประเมินและหลักการประเมิน
 • รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
 • การปรับปรุงวัตถุประสงค์
 • เอกสารแสดงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ (ในกรณีที่มีการปรับปรุง)

 • Office Of Planning & Development
  BACK