= ระบบฐานข้อมูล
= การเปิดฐานข้อมูล
= Table Wizard
= Form Design View
= Form Wizard
= Command Button
= การสืบค้นข้อมูล (Query)การสืบค้นข้อมูล (Query)

J การใช้ QUERY มีประโยชน์ดังนี้

 • ใช้ในการค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด
 • จัดการกับข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น การลบข้อมูล
 • จัดกลุ่มข้อมูล เรียงลำดับข้อมูล รวมถึงการคำนวณข้อมูล

J ก่อนการสร้างควรคำนึงถึง 3 ข้อต่อไปนี้

 • จุดประสงค์หรือข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • ตารางและเขตข้อมูลที่ต้องการค้นหา
 • เขตข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผล

J การสร้าง Queries

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ไม่ใช้ Wizard และ ใช้ Wizard แต่ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้ Wizard เท่านั้น

J การสร้าง Query โดยใช้ Wizard มี 4 ชนิด

  1. Simple Query Wizard ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือเรคคอร์ดจากตารางที่มีอยู่แล้ว โดยที่ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขของเรคคอร์คที่ต้องการค้นหาและคัดลอกมาไว้ในตารางใหม่
  2. Crosstab Query Wizard ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบตารางสรุปข้อมูล
  3. Find Duplicate Query ใช้ค้นหาข้อมูลหรือเรคคอร์ดซึ่งมีค่าซ้ำๆ กันที่มีในตาราง
  4. Find Unmatched Query ใช้ค้นหาข้อมูลหรือเรคคอร์ดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดในตารางอื่น ๆ แม้ว่าจะมีการกำหนดความสัมพันธ์ไว้ในตาราง

วิธีทำ

  1. เปิด Query เลือกคลิกปุ่ม New
  2. เลือกแบบ Query ที่ต้องการแล้วกด Ok
  3. เลือกตาราง และ เลือก Field ที่ต้องการ แล้วกด Next
  4. ตั้งชื่อ Query แล้วกด Finish
 • ส่วนประกอบใน Design View ของ Query
 1. Field แสดงเขตข้อมูลที่เราเลือก
 2. Table แสดงตารางที่เกี่ยวข้อง โดยจะสัมพันธ์กับเขตข้อมูลใน Field
 3. Sort ใช้กำหนดการเรียงลำดับข้อมูล

Ascending è ใช้เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

Descending è ใช้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

No sorted è การแสดงข้อมูลแบบไม่เรียงลำดับ

4. Show ใช้เลือกหรือกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงข้อมูล ในเขตข้อมูลนั้น โดยการคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ แสดงข้อมูล

5. Criteria ใช้กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล

 • การกำหนดเงื่อนไข Criteria

แบบตัวอักษร

เป็นการสร้างเงื่อนไขในการค้นหาเรคคอร์ดโดยใช้ “ ” คร่อมข้อความร่วมกับนิพจน์ต่าง ๆ เช่น Like , And , Or และ Not

Ex
“Bangkok”  èเขตข้อมูลที่มีข้อมูล Bangkok
Not “Bangkok”
 è เขตข้อมูลที่ไม่มีข้อมูล Bangkok
Like “a*”  è ข้อมูลใด ๆ ก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a ตามด้วยตัวอักษรใดก็ได้
Like “M?n”  è ข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย M ตามด้วยอะไรก็ได้ 1 ตัวแล้วจบด้วย n
“M” Or “F”  è ข้อมูลที่เป็น M หรือ F

แบบตัวเลข è จะนำเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เข้ามาช่วย

มากกว่า > มากกว่าหรือเท่ากับ >=

น้อยกว่า < น้อยกว่าหรือเท่ากับ < =

เท่ากับ = ไม่เท่ากับ <>

บวก + ลบ -

คูณ * หาร /

Ex >=10 And <= 50 เขตข้อมูลที่มีข้อมูล มากกว่าหรือเท่ากับ 10 และไม่เกิน 51

แบบวันที่/เวลา

Ex = #12/3/98# เขตข้อมูลที่มีข้อมูล วันที่ 12 มีนาคม 98

< Jan 1,98 เขตข้อมูลที่มีข้อมูลก่อนวันที่ 1 มกราคม 98

Between #1/1/97# And #1/1/98# เขตข้อมูลที่อยู่วันที่ 1 มกราคม 97 ถึง 1 มกราคม 98

แบบใช้ฟังก์ชันการคำนวณ

Sum ใช้หาค่ารวม

Avg ใช้หาค่าเฉลี่ย

Min ใช้หาค่าต่ำสุด

Max ใช้หาค่าสูงสุด

Count ใช้นับจำนวนของค่าที่ตรงกับที่กำหนด

First ใช้หาค่าที่อยู่ในเรคคอร์ดแรก

Last ใช้หาค่าที่อยู่ในเรคคอร์ดสุดท้าย

 • การสร้าง Parameter Query

เป็นการให้ผู้ใช้สร้างเงื่อนไขได้เอง ซึ่งเงื่อนไขต้องอยู่กฎเกณฑ์ที่กำหนด โดยสร้างขึ้นสำหรับค้นหามีการเปลี่ยนเงื่อนไขบ่อย ๆ

Ex [Enter Name] จะขึ้นคำว่า Enter Name เพื่อให้ใส่ชื่อเอง

Between [Enter First Date] And [Enter Last Date] ให้ใส่วันที่เริ่ม และวันจบเอง

 • การเปิด Queries

คลิกที่ชื่อที่ต้องการเปิด แล้วกดปุ่ม Open

 • การลบ Queries

คลิกที่ชื่อที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete

 • การเปลี่ยนชื่อ Queries

 1. คลิกที่ชื่อที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
 2. กด F2 หรือคลิกที่เมนู Edit แล้วเลือกที่ Rename
 3. เปลี่ยนเป็นชื่อที่ต้องการ


-----------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2001. Chandra.ac.th All Rights Reserved.
Comment or suggestion :

เรียบเรียงโดย : Y.Jaruwan
ออกแบบ : T.Damrongdach