แถบเครื่องมือ

แถบหัวเรื่อง    (Title Bar) เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่

แถบเมนู     (Menu Bar) เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดในโปรแกรม

แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือใช้เก็บปุ่มคำสั่ง ซึ่งปุ่มเหล่านี้จะแทนคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานบ่อย ๆ

แถบสถานะ  (Status Bar) เป็นแถบที่แสดงสถานะการทำงานในขณะ นั้น ๆ

ปุ่มขยาย   (Maximize Button) เป็นปุ่มที่ใช้ขยายหน้าจอวินโดวส์ให้เต็มจอภาพ

ปุ่มลดขนาด (Minimize Button) เป็นปุ่มที่ใช้ซ่อนวินโดวส์

ปุ่มแสดงมุมมอง      (View Button) เป็นปุ่มที่ใช้เปลี่ยนมุมมอง

การแสดงและซ่อนแถบเครื่องมือ (Toolbar)

คุณจะเห็นแถบเครื่องมือ ปรากฏบนหน้าจอภาพตอนเริ่มเข้าโปรแกรมโดยทั่วไปแล้วจะปรากฏเฉพาะแถบเครื่องมือ

ที่จำเป็นต้องใช้งานในขณะนั้น แต่คุณก็สามารถกำหนดให้แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือใด ๆ บนหน้าจอได้ตามต้องการดังนี้

 

 

    1. Click mouse ปุ่มขวาบริเวณแถบเครื่องมือใด ๆ ก็จะปรากฏรายชื่อแถบเครื่องมือ
    2. Click mouse จนปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบเครื่องมือที่ต้องการแสดง