การใส่ลำดับเลขหน้า (Page)

การกำหนดให้มีการใส่ลำดับเลขหน้าโดยอัตโนมัติลงในเอกสาร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกคำสั่ง Insert>Page Numbers จะปรากฏ Page Numbers ไดอะล๊อกบ๊อกซ์
  2. Click mouse เลือกว่าจะให้ใส่เลขหน้า ด้านบน หัวกระดาษ (Header) หรือท้ายกระดาษ (Footer) ในกรอบ Position
  3. Click mouse เลือกการจัดวางเลขหน้าว่าจะอยู่ ชิดซ้าย ชิดด้านขวา อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษ ฯลฯ โดยเลือกที่ Alignment
  4. ดูรูปภาพแสดงตัวอย่างในกรอบ Preview
  5. Click mouse ปุ่ม     จะปรากฏ Page Number Format ไดอะล๊อกบ๊อกซ์
  6. Click mouse เลือกรูปแบบตัวเลขที่ Number format
  7. Click mouse ปุ่ม