การเรียกใช้ไมโครซอฟท์เอกเซล

การจัดรูปแบบกระดาษทำการ

ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม การแทรกข้อมูลทั้งคอลัมน์
หน้าต่างของ Excel การลบข้อมูลในเซลล์
ช่องตารางหรือ Cell การคัดลอกข้อมูล
การเลื่อนเซลล์โดยใช้คำสั่ง Goto & Find การปรับขนาดความกว้างและความสูงของแถว

การจัดสมุดงาน (Workbook)

การแบ่งหน้าออกเป็นส่วนๆ

การเลือกใช้แผ่นงาน การสร้างตาราง
การเพิ่มแผ่นงาน

AutoFormat

การย้ายหรือคัดลอกแผ่นงาน

การสร้างกระดาษทำการ

แผนภูมิ (Chart)

การสร้างกระดาษทำการใหม่ ชนิดของแผนภูมิ
การเลือกกลุ่มเซลล์ใหม่ การสร้างแผนภูมิ
การป้อนข้อมูลความ วันที่ - เวลา  การแก้ไขแผนภูมิ
การจัดการกับข้อมูล การเพิ่มรายละเอียดให้กับแผนภูมิ
การวาดรูปโดยใช้ AutoShapes
 

การคำนวณ

สูตรในการเปรียบเทียบ
ความหมาย Error
สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์
การใช้ Auto Sum และ Function
สูตรในการอ้างอิง
การใช้คำสั่ง IF
การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์
การสร้างเวปเพจข้อมูลใน Excel


HOME