หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร Windows
หลักสูตร MS Office
หลักสูตร Access
หลักสูตร Internet
หลักสูตรการสร้างเว็บ
เพเบื้องต้น
หลักสูตร Macromedia
Dreamweaver
หลักสูตรMacromedia
Flash MX
หลักสูตร Adobe PhotoShop

คำบรรยายภาพแบบวงรี: สัญญาณแบบดิจิตอล เมื่อวิ่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโมเด็ม
คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมน: สัญญาณแบบอนาล็อก เมื่อวิ่งบนสายโทรศัพท์
คำบรรยายภาพแบบวงรี: สัญญาณแบบดิจิตอลเมื่อวิ่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโมเด็ม
    
การติดตั้งโมเด็ม
(MODEM)

           โมเด็ม (Modem)   เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางระบบโทรศัพท์  เนื่องจากระบบโทรศัพท์ถูกออกแบบให้ใช้กับสัญญาณเสียงทั่วไป  ซึ่งเป็นสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog)  ไม่ใช่สัญญาณแบบดิจิตอบ (Digital)  แบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ดังนั้น  เราจึงจำเป็นต้องใช้โมเด็มนี้ในการแปลงสัญญาณดิจิตอล  จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นสัญญาณอนาล็อกเสียก่อน  แล้วจึงส่งสัญญาณนี้ไปทางสายโทรศัพท์  จนถึงปลายทางที่ปลายทางก็จะต้องมีโมเด็มเพื่อแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ได้รับ ให้กลายเป็นสัญญาดิจิตอลตามเดิมก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้งาน  ซึ่งขบวนการแปลงสัญญาณนี้ เรียกว่า  Modulation DEModulation ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า MODEM  นั่นเอง

การติดตั้งโมเด็มใหม่
          
                 1. เปิดใช้   
                 2. เลือกปุ่ม

                 3.  เลือก  
                 4.  เลือกแผ่นป้าย
 Modems   แล้วกดปุ่ม   
                       
                    5.  หากเป็นโมเด็มแบบ Plug and Play  ให้เปิดสวิชท์โมเด็ม แล้วเลือกปุ่ม   
                         คลิกปุ่ม        ในกรอบ 
Add Hardware Wizard

                         หากตรวจพบโมเด็มที่ไม่ใช่แบบ Plug and Play ระบบจะให้เราเลือกติดตั้งไดรเวอร์เอง