การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ขั้นตอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เสียบปลั๊กไฟทุกเส้นที่ต่อมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติจะต่อหม้อแปลงที่เครื่องและต่อจากจอภาพให้เสียบปลั๊กเต้าเสียบให้เรียบร้อย
  2. เปิดสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง (ปุ่ม Power) ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะพบว่ามีไฟสีเหลืองติดท่เครื่องคอมพิวเตอร์และที่แป้นพิมพ์
  3. เปิดสวิตซ์จอภาพ หรือบางที่อาจจะติดพ่วงกับจอคอมพิวเตอร์ จะพบตัวอักษรเกิดขึ้นบนจอภาพ
 2. ขั้นตอนการใช้แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว
  1. การจับแผ่นดิสก์ควรจับบริเวณที่ติดฉลาก ให้ด้านที่มีฉลากหงายขึ้น ดังรูป
  2. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่อง Disk Drive A:
  3. การนำแผ่นดิสก์ออก ในระหว่างการทำงานจะมีไฟติดอยู่ อย่าเพิ่งนำแผ่นดิสก์ออก
  4. ให้กดที่ปุ่มที่ใส่ดิสก์ แผ่นดิสก์จะออกมา
 3. ขั้นตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมมี 2 วิธี
  1. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม DOS มีดังนี้
   1. นำแผ่นโปรแกรม DOS มาใส่ใน Drive A:
   2. กดปุ่ม Power เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สักครู่จะปรากฏคำว่า
   3. Current Date is Wed 01-01+2000

    Enter new date (mm-dd-yy):

    ให้ตรวจสอบ เดือน/วัน/ปี ปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตรงแล้วให้กด Enter

   4. ต่อจากนั้นจะปรากฏข้อความ

               Current time 12:12:12a

               Enter new time:

   ให้ตรวจสอบเวลาปัจจุบันว่าตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้แก้ไข ถ้าตงให้กด Enter

  2. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดย Hard Disk
   1. โดยการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม Power จะมีการเข้าสู่โปรแกรมหรือเข้าสู่โปรแกรมของรายการเมนูหลักของโปรแกรม ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
   2. ในโปรแกรม Windows 95 จะเข้าสู่หน้าต่าง Windows 95 แล้วเลือก Start เลือกโปรแกรมที่ต้องการต่อไป
 4. วิธีปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
     
               1.    ต้องมีการปิดแฟ้มการทำงานและออกจากโปรแกรมใช้งานก่อนเสมอ

                                    การปิดเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows 95 มีขั้นตอนดังนี้

"It now safe to turn off your computer"

                2.    ปิดสวิตซ์จอภาพก่อน

                3.    ปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

                4.    ดึงปลั๊กสายไฟออกจากเต้า

                5.    ควรมีการปัดฝุ่นบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์

                6.    ให้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง