หน้าหลัก ปรัชญา ส่วนนำ ส่วนสำคัญ ส่วนสรุป ติดต่อสอบถาม
         
เกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมินตนเอง  จุดอ่อนแนวทางแก้ไข / จุดแข็งแนวทางแก้ไข รายการหลักฐานแสดง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

เกณฑ์การประเมิน
 
   เกณฑ์การประเมินมี 5 ระดับ คือระดับ 1 ถึง 5
1 - 2 คือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องปรับปรุง
3      คือเกณฑ์ที่ยอมรับได้ถือว่าผ่านการประเมิน
4 - 5 คือทำได้ดีและดีมากตามลำดับ

 

หน้าหลัก ปรัชญา ส่วนนำ ส่วนสำคัญ ส่วนสรุป ติดต่อสอบถาม
   
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม