คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ บุคลากร
       แผนกลยุทธ์            คณะกรรมการประกันคุณภาพ                คณะกรรมการดำเนินงาน
       แผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบัน            การศึกษาตรวจเยี่ยมสำนัก                คณะกรรมการประกันคุณภาพ
       คู่มือการประเมินตนเอง(SAR2)            เทคโนโลยีสารสนเทศ                บุคลากรประจำ
                     คู่มือการประเมินตนเอง(SAR3)              21 กุมภาพันธ์ 2545                ภาระหน้าที่ของบุคลากร
                   คู่มือศึกษาตนเอง 2547              17 กรกฎาคม 2545                วิทยากรประจำ
        รายงานประจำปี 2547              28 สิงหาคม 2546                ศักยภาพของผู้ให้การอบรม
       การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ    
       คู่มือSAR 2 และแผนกลยุทธ์
          8 - 10 พฤษภาคม 2545


 

      
 
© 2008 .All rights reserved.