ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
       พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม ปี'49
       รูปงานพิธีเพชรสยาม'47
       รูปงานพิธีเพชรสยาม'48
       ดูทั้งหมด....
จำนวนผู้เยี่ยมชม

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2549
 

 

คุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาของผู้ได้รับเครื่องหมาย
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” และ “บุคคลตัวอย่าง” ประจำปี ๒๕๔๙
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


๑. คุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติ “ เพชรสยาม”

    ๑. ๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

    ๑. ๒ มีอายุไม่น้อยกว่า ๔๕ ปี

    ๑ .๓ เป็นผู้ประกอบงานทางด้านวัฒนธรรมในด้านการแสดง หรือประกอบงานศิลปะหรือเป็นผู้นำเสนองานทางด้านวิชาการวัฒนธรรม หรือเป็นผู้ส่งเสริมอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรม ได้ประกอบงานนั้นๆ มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และปัจจุบันยังประกอบงานนั้นอยู่

    ๑. ๔ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้ถ่ายทอดผลงาน หรือให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่สังคม

    ๑. ๕ เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

๒ . คุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติ
     “ บุคคลตัวอย่าง”

    ๒. ๑ เป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้นำ หรือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ

    ๒. ๒ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรม จริยธรรม

    ๒. ๓ เป็นผู้นำความรู้ทางวัฒนธรรมจริยธรรมและประเพณีไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

    ๒. ๔ เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

   

<<กลับ    

   
           


 

2003 (c) Copyright Office of Art & Culture. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (02)541-7049
All rights reserved.