ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 หนังสือประกายจันทร์ 1/2558
คู่มือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเพชรสยาม ประจำปี 2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปี 2552

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปี 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปี 2554

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Email : culturecru@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru