โครงสร้างการบริหารงาน  
   
 

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 
   
 

นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร  

 
   
  นายอัครเดช มณีภาค
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร
 
   
  นางสาวสำราญ   เจริญสุขเช้า
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 
ฑิตะชัช  มนตรีกุล ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศุกร์โกสินทร์  เอี่ยมพลอยศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร     จันทร
นักวิชาการศึกษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru