พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด