ปรัชญา
บทบาทหน้าที่
สายบังคับบัญชา
ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
มาตรฐาน 5 ส
ข้อมูลรถยนต์
ทำเนียบสมาชิก
 

 

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าหมวดยานพาหนะ

 

1.ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายยานพาหนะ
2.ประสานงานและแก้ปัญหาให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
3.รายงานความบกพร่องในหน้าที่ของพนักงานขับรถต่อหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
4.รับรายงานจากพนักงานขับรถแล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
5.ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถตามคำสั่ง

 

บทบาทหน้าที่รองหัวหน้าหมวดฝ่ายธุรการ

1.จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม และกำหนดตารางเวลาการใช้รถตามโครงการต่างๆ
2.รวบรวมเอกสารแบบฟอร์ม นำเสนอหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะและนำส่งสำนักงานอธิการบดี
3.จัดทำประวัติและงานทะเบียนยานพาหนะ
4.จัดระเบียบดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในหน่วยงาน
5.ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถตามคำสั่ง

 

บทบาทหน้าที่รองหัวหน้าหมวดฝ่ายซ่อมบำรุง

1.ตรวจสภาพยานพาหนะให้มีความสมบูรณ์ใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย
2.รับรายงานความชำรุดจากพนักงานขับรถแล้วนำเสนอหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
3.ทำการรักษาและซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้ยานพาหนะมีสภาพพร้อมใช้
4.อำนวยความสะดวกด้านบริการวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษารถยนต์
5.ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถตามคำสั่ง

 

ปรัชญา บทบาทหน้าที่ สายบังคับบัญชา ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ มาตรฐาน 5ส ข้อมูลรถยนต์ ทำเนียบสมาชิก

อาคารจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 4 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร.0-2541-7115-6 ต่อ 158

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม