ภาระหน้าที่ของบุคลากร งานอาคารสถานที่

รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
นายสุวรรณ ทิพย์จักษุรัตน

ภาระงาน

 1. กำหนดนโยบายของกองอาคารสถานที่
 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
 3. กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองอาคารสถานที่
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกองอาคารสถานที่มีความรู้และทักษะมากขึ้น
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายและแก้ปัญหาร่วมกัน
 6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองอาคารสถานที่
 8. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่

งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

นายนิวัต  นิภานันท์
หัวหน้างานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

ภาระงาน
1.กำหนดนโยบายงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
2.จัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
3.ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในการปฏิบัติงาน
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กำหนดนโยบายและแก้ปัญหาร่วมกัน
5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
6.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


งานอาคารสถานที่


นายคำนวณ วาสนาเป็นสุข
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นายบุญชัย ลาภศรีสวัสดิ์
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่

ภาระงาน

 1. กำหนดนโยบายงานอาคารสถานที่
 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการงานอาคารสถานที่
 3. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
 6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบ หรือ พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบ
นางณัฐจิตรา สงวนพงษ์

พนักงานธุรการ
นางสาวเสาวรีย์ บุญเถื่อน

ภาระงาน

 1. รับ-ส่งเอกสาร
 2. พิมพ์เอกสารของกองอาคารสถานที่
 3. รับจองและจัดตารางการใช้ห้องประชุม
 4. พิมพ์แบบรูปและรายการก่อสร้างอาคาร
 5. จัดทำบัญชีพัสดุสำนักงาน
 6. จัดทำฐานข้อมูล


  ภาระหน้าที่ของบุคลากร งานโยธาและซ่อมบำรุง

  นายยุทธนา พรหมศิลป์
  รองหัวหน้างานโยธาและซ่อมบำรุง

  ภาระงาน

  1. กำหนดนโยบายงานโยธาและซ่อมบำรุง
  2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
  3. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในการปฏิบัติงาน
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
  6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


  ช่างไฟฟ้า
  นายอุทัย ไชยพร
  ช่างเทคนิคไฟฟ้า
  นายมนต์ชัย แย้มสิน
  ช่างไฟฟ้า
  นายสมะแอ มัสตูล
  คนงาน

  ภาระงาน

  1. ตรวจสอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์
  2. วางแผน ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์
  3. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบตู้เมนและสวิทช์บอร์ด
  4. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ

   ช่างโยธาและซ่อมบำรุง

   นายนะคร ชุ่มเย็น
   ช่างไม้


   นายวินัย แสงทองคำ
   คนงาน

   นายกฤษณะ ภาคาเขตต์
   คนงาน

   นายวัลลภ ฮวดกุล
   คนงาน

   ภาระงาน

   1. ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และโครงสร้างอาคาร
   2. ซ่อมแซมงานไม้และงานปูนภายในมหาวิทยาลัย
   3. ซ่อมแซมท่อประปาที่แตก รั่ว ภายในมหาวิทยาลัย
   4. ซ่อมแซมก๊อกน้ำ ท่อตัน ท่อแตก อ่างล้างมือชำรุด          

    

   งานรักษาความปลอดภัย
    
   นายพิทยา เรืองเดช

   หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
   ภาระงาน

   1. กำหนดนโยบายงานรักษาความปลอดภัย
   2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
   3. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานการปฏิบัติงาน
   4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. อำนวยความสะดวก และจัดระบบจราจรตามความเหมาะสม
   6. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
   7. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   ภาระหน้าที่ของบุคลากร งานพัฒนารักษาความสะอาด / สิ่งแวดล้อม
    
   นายสุรพล พานิชชัย

   หัวหน้างานพัฒนารักษาความสะอาด/สิ่งแวดล้อม
   ภาระงาน

   1. กำหนดนโยบายงานพัฒนารักษาความสะอาด/สิ่งแวดล้อม
   2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
   3. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานการปฏิบัติงาน
   4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
   6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   คนงาน
   ภาระงาน

   1. จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
   2. ดูแลสวน ถนน ทางเท้า ลานกิจกรรมให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
   3. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้อยู่ในสภาพดี
   นายประสิทธิ์ จิตตรุ่งเรือง
   นายโสฬส มหาวีระ
   นายสุภาพ ต๊ะฝัน

   คนงาน

   คนงาน

   คนงาน
   นายสมเกียรติ โตตุ้ม
   นายสามารถ แคนคง
   นายปรีชา อมรสันต์

   คนงาน

   คนงาน

   คนงาน
   นายพุทชง เข็มมาก
   นายสุรพล สุขประสิทธิ์
   นายสุชาติ อมรสันต์

   คนงาน

   ลูกมือช่าง

   พนักงานขับรถยนต์   ภาระหน้าที่ของบุคลากร งานยานพาหนะ


   นางสาวอนงค์ทิพย์  โตวานิชกุล
   หัวหน้างานยานพาหนะ


   ภาระงาน

   1. กำหนดนโยบายงานยานพาหนะ
   2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
   3. ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรในหน่วยงานการปฏิบัติงาน
   4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองอาคารสถานที่
   6. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    
   นายสมควร คล้ามอ่ำ

   หัวหน้าหมวดรถยนต์
   ภาระงาน

   1. อำนวยการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในงานยานพาหนะ
   2. จัดตารางการให้บริการยานพาหนะ
    
   นายมะณู พัชรธิติ

   หัวหน้าหมวดรถยนต์
   ภาระงาน

   1. รับ-ส่งเอกสาร
   2. พิมพ์เอกสารของกองอาคารสถานที่
   3. รับจองและจัดตารางการใช้ห้องประชุม
   4. พิมพ์แบบรูปและรายการก่อสร้างอาคาร
   5. จัดทำบัญชีพัสดุสำนักงาน
   6. จัดทำฐานข้อมูล

   พนักงานขับรถยนต์
   ภาระงาน

   1. ขับรถยนต์ให้บริการบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
   2. ดูแลความสะอาด บำรุงรักษารถยนต์
   นายประทีป พันธุ์รัตน์
   นายประเสริฐ พันธุ์รัตน์
   นายไพฑูรย์ จันทมาลา
   นายวิโรจน์ เหงาวันพลบ
   นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม
   นายเสรี พิกุลแย้ม
   นายใจ ไกรคง
   นายสุภาพ ดีวุ่น
   นายสุเนตร แคนคง
   นายปกาศ สวัสดิ์ชัย
   นายบุญมาก วงศ์ราช
 
copyrigth@2007 Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. Design By Tawit Boonsawas