หน้าหลัก  
     ข่าวสารบัณฑิต
     ปรัชญา วิสัยทัศน์
     ประวัติทั่วไป
     โครงสร้างการบริหาร
     ผู้บริหาร
     บุคลากร
     หลักสูตรที่เปิดสอน
     ค่าใช้จ่าย
     การติดต่อ
 
     ภาีพกิจกรรม
     ปฏิทินวิชาการ
     Download
     ตรวจสอบการขอคำร้อง
     ตรวจสอบผลการเรียน
     แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
     เว็บหลัก
เว็บสาขาวิชา
     วิชาชีพครู
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ่ประจำปีการศึกษา 2553
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู      ภาคปกติ     ภาคพิเศษ
ระดับปริญาเอก      ระดับปริญญาโท
กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัว อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2553

  รายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 16 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2552

  ขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียน (โดยไม่เสียค่าปรับ) ถึงวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2553 หากพ้นกำหนด จะคิดค่าปรับวันละ 30 บาท

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
     กำหนดการรับสมัคร เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/2552

 

    ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการวิจัยหรือบทความ
     เพื่อจัดตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดส่งได้ที่
    
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาัลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
     แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 E-mail : cru_gra@hotmail.com
     ค่าสมัคร 2,000 บาท/เรื่อง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-513-6968 หรือ 02-942-6900-99 ต่อ 1901, 1903

 

 ประกาศขยายเวลาการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
 แนวปฎิบัติการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

  ฉบับที่ 13
  ฉบับที่ 12
  ฉบับที่ 11
  ฉบับที่ 10
  ฉบับที่ 9
  ฉบับที่ 8
  ฉบับที่ 7

  ฉบับที่ 6
  ฉบับที่ 5

กลับขึ้นบน


Website counter

ทำนอง & เรียบเรียง

        พิเชฏฐ์   ศุขแพทย์
        เทคโนฯ สื่ือสารการศึกษา
        รุ่น 2

 

เนื้อร้อง

        บัณฑิตวิทยาลัย