หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
                        Master of Arts Program in Development Strategy

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
             Master of Arts Program in Development Strategy

ชื่อย่อ : ศศ . ม . ( ยุทธศาสตร์การพัฒนา )
            M.A. (Development Strategy)

การรับรองคุณวุฒิปริญญา

หนังสือราชการ ที่ นร .070808/50 วันที่ 18 มกราคม 2544
( ภาคผนวก )

•  ปรัชญาของหลักสูตร

     ตั้งอยู่บนฐานความคิดว่า “ ความเจริญที่ยั่งยืนทั้งของชุมชน ของประเทศและแม้ของรายบุคคลจะเกิดขึ้นได้ ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี “ หลักสูตรจึงมีอุดมการณ์ที่จะสร้างมหาบัณฑิต ผู้สามารถสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี ตามลักษณะเนื้องานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ โดยอิงอาศัยแนวทางการทรงงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ นอกจากนั้นในระยะยาว หลักสูตรมุ่งหวังที่จะมีบทบาทโดยทางอ้อมในการเหนี่ยวนำให้สังคมท้องถิ่นหันมาสนใจและเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ในอันที่จะพัฒนาตนเองด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อความเจริญที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแผน ก .(2) คือ มีการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัญหาหนึ่งปัญหาใดจนสำเร็จ หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างยุทธศาสตร์


หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ( ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต )
รายวิชาเสริม ( ไม่นับหน่วยกิตเพื่อการจบการศึกษา )

รวม 45 หน่วยกิต

รายวิชา แบ่งรายวิชาเป็นหมวดดังนี้

หมวดวิชาสัมพันธ์

1045401 การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล 3(2-2)
1045402 ฝึกปฏิบัติเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3(150)
2535901 การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2535101 หลักการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(3-0)
2535102 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 3(3-0)
2535103 การวางแผนและการดำเนินการโครงการ 3(2-2)
2535104 การฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการใช้แผน 3(150)
2535201 การวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)
2536101 การฝึกทักษะการคิดและการเขียนงานวิชาการ 3(1-3)
2536102 คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา 3(3-0)
2536201 การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)

วิทยานิพนธ์

2536901 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

      ทั้งนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา อาจกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา

2536902 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2536903 การเตรียมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2536904 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2536905 การเขียนและการเสนอวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต

   หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ตามความสนใจ โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

   รายวิชาเสริม นักศึกษาจะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชากำหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2)
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2)


แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นดังนี้

ภาคเรียนที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รวม

ภาคเรียนที่ 1

(2/2545)

1045401

2535101

4125101

การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล

หลักการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

3 (2-2)

3 (3-0)

*3 (2-2)

6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ฤดูร้อน

(3/2545)

1555101

2535102

2536101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

การฝึกทักษะการคิดและการเขียนงานวิชาการ

*3 (2-2)

3 (3-0)

3 (1-3)

6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3

(1/2546)

1045402

2535103

2535901

2536901

ฝึกปฏิบัติเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

การวางแผนและการดำเนินการโครงการ

การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยานิพนธ์

3 (150)

3 (2-2)

3 (2-2)

3

12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

(2/2546)

2535104

2535201

2536201

2536901

การฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการใช้แผน

การวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิทยานิพนธ์

3 (150)

3 (2-2)

3 (2-2)

3

12 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 5

ฤดูร้อน

(3/2546)

2536102

2536901

คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา

วิทยานิพนธ์

3 (3-0)

6

9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ( วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต )

4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต *3 (2-2)
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต *3 (2-2)

 

คำอธิบายรายวิชา

2535101 หลักการพัฒนาและการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(3-0)
               Principles of Development and Development Strategy Construction

วิชานี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่หนึ่ง เป็นการสำรวจทำความเข้าใจความหมายของการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาจากกรอบความคิดทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วสร้างกรอบความคิดของตนเองที่ชัดเจน

ส่วนที่สอง เป็นการทำความเข้าใจ ทฤษฎี ระบบ และการประยุกต์ใช้ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อทำนายหรือควบคุมเสริมสร้างการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับอนาคต

ส่วนที่สาม เป็นการฝึกหัดสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอาศัยทฤษฎีระบบและทฤษฎีอื่น ๆ


2535102 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 3(3-0)
               Concepts and Theories Related to Development

ศึกษาทำความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และทางสังคมศาสตร์ รวมถึงพฤติกรรมศาสตร์ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนา และยังไม่ได้ศึกษาครอบคลุมในรายวิชา 2535101 เช่น การปรับหรือสร้างแนวคิดให้ถูกต้องว่า ยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการที่มีผลต่อการพัฒนานั้น ต้องเป็นการกระทำให้ดีขึ้น ต้องเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และต้องให้เป็นนโยบายของรัฐ และการพัฒนาควรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงและพยายามแสวงหาข้อสรุปด้วยว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างไรบ้าง หรือสามารถนำมาใช้ทำนายหรือควบคุมสร้างเสริมการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างไร โดยจะต้องมีการคำนึงถึงความเป็นสหวิทยาการและองค์ประกอบการพัฒนาและการควบคุมอัตราการพัฒนาอย่างเหมาะสม กับทั้งฝึกหัดสร้างแนวคิดหรือทฤษฎีให้ได้ด้วยตนเอง


2535103 การวางแผนและการดำเนินการโครงการ 3(2-2)
               Project Planning and Implementation

ศึกษาหลักวิชาและฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานเป็นโครงการ อันได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหา การคิดก่อกำเนิดโครงการ การกำหนดเป้าหมายโครงการ การกำหนดวิธีการของโครงการ การกำหนดแผนงาน การลงมือดำเนินการตามแผนงาน การตรวจติดตาม การประเมินผลและการมองแนวทางอนาคตของโครงการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติงานได้จริงในการทำงานเป็นชุมชน จังหวัด ประเทศและภูมิภาคของโลก และสำหรับโครงการด้านต่าง ๆ เท่าที่จะครอบคลุมได้ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านความมั่นคง และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ( สัดส่วนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ = 2:1)


2535104 การปฏิบัติการวางแผนเชิงยุทธศาาสตร์และการใช้แผน 3(150)
           Practicum in Strategic Planning and Plan Implementation

ผู้เรียนแต่ละคนแยกย้ายกันเข้าปฏิบัติในหน่วยงานหรือโครงการที่มีการดำเนินงานอยู่จริง เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือกรมกองต่าง ๆ หรือองค์การมิใช่รัฐบาล (NGO) หรือบริษัท ห้างร้านหรือองค์การระหว่างชาติ โดยถือว่าการเข้าฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยทำงานของงานนั้น เฉพาะโครงการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการหรือบางส่วนของโครงการนั้น ๆ และในการปฏิบัติงานย่อมต้องใช้หลักวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานเป็นสำคัญ ด้วยการฝึกปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นการฝึกวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 เป็นการฝึกนำแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้วออกสู่การดำเนินการ โดยอาจจะอยู่ในโครงการเดียวกัน หรือยู่ต่างโครงการกันก็ได้ ถ้าอยู่ต่างโครงการกันอาจเริ่มฝึกพร้อมกัน โดยไม่ต้องรอให้เสร็จในส่วนที่ 1 การฝึกทั้งสองส่วนควรจะเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้ติดต่อกับหน่วยงานที่จะรับเข้าฝึกงานด้วยจนเอง และวางแผนร่วมกับหน่วยงานนั้น ตลอดจนกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความสนใจของตนให้พร้อมก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้

2535201 การวิเคราะห์กรณีการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)
               Analysis of Cases of Development and Development Strategy

ฝึกวิเคราะห์โครงการพัฒนาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวครัว องค์กร หรือคณะบุคคล ชุมชน จังหวัด ประเทศ และภูมิภาคของโลก ทั้งโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความมั่นคง ด้านการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ ถ้ามี โดยเลือกทั้งโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก โครงการที่มีความสำเร็จปานกลางและโครงการที่มีความสำเร็จน้อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดทักษะในการมองเห็นการก่อกำเนิดของแต่ละโครงการว่าเกิดขึ้นโดยความคิดและความพยายามของใคร ด้วยเหตุผลอะไร หรือเพื่อสนองความต้องการอะไร มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ อย่างไร และโครงการนั้นประสบความสำเร็จมากหรือน้อย เพราะเหตุปัจจัยอะไร ( สัดส่วนภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติ = 2:1)

2536101 การฝึกทักษะการคิดและเขียนรายงานวิชาการ 3(2-2)
               Training in Thinking and Writing Skill of Academic Works

ศึกษาหลักวิชาการจากตำราและสังเกตจากตัวอย่างงานเขียนทางวิชาการแต่ละประเภท ตลอดจนพบปะพูดคุยกับบุคคลผู้มีผลงานประเภทนั้น ๆ แล้วสังเคราะห์ขึ้นเป็นหลักวิชาหรือกรอบความคิดของตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องจนแน่ใจว่านำไปใช้ปฏิบัติได้ ฝึกเขียนงานทางวิชาการบางประเภทที่ตนสนใจ เช่น เขียนตำรา หนังสือหลักวิชา หนังสืออ่านเสริม เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ รายงานโครงการพัฒนา รายงานการวิจัยและงานทางวิชาการลักษณะอื่น ๆ

2536102 คุณธรรมสำหรับนักบริหารการพัฒนา 3(3-0)
               Ethics for Development Administrator

รายวิชานี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา เหตุการณ์และคุณลักษณะของบุคคลตัวอย่าง เพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในระบบคุณธรรมและจริยธรรม ที่นำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานพัฒนา

ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อรู้จักประเมินคุณธรรมและจริยธรรมแห่งตน และสามารถพัฒนาตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามผลของการสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในส่วนที่ 1

ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาหาแนวทางในการประยุกต์ องค์ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการบริหารงานพัฒนา เช่น การจัดการทรัพยากร การควบคุม การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้น รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาและเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนา

2536201 การเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)
               Dissemination and Transfer of Development Strategy

ศึกษาและฝึกปฏิบัติหลักการและวิธีการในการเผยแพร่และถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยในภาคทฤษฎีควรครอบคลุมเรื่องการสื่อสารเชิงพัฒนา (Development Communication) เรื่องหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการชี้แนะแนวทางการพัฒนาให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มข้าราชการ ผู้ช่วยเหลือประชาชน กลุ่มประชาชนผู้พัฒนาตนเอง กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มอื่น ๆ และควรได้ไปเยี่ยมชมโครงการที่มุ่งเผยแพร่ หรือถ่ายทอดยุทธศาสตร์แต่ละอย่าง ส่วนในภาคปฏิบัติควรลงมือทำการเผยแพร่ยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่ประชาชนทั่วไป ประมาณ 1 – 2 เรื่อง และทำการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประมาณ 1 – 2 เรื่อง

1045401 การออกแบบการวิจัยและเทคนิควิธีด้านข้อมูล 3(2-2)
               Research Designs and Data Techniques

ศึกษาการสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติของงานค้นคว้าวิจัย และเทคนิควิธีสร้างงานวิจัย ตอนที่ 1 ะรรมชาติของงานค้นคว้าวิจัยประกอบด้วยเหตุผลที่มนุษย์ต้องทำการ ค้นคว้าในสาขาต่าง ๆ ความสำคัญของระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยเป็นวิทยาศาสตร์ กรอบความคิด เชิงตรรกะอันเป็นหัวใจของงานวิจัยทุกชนิด ผลจากการวิจัยที่มีต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่มีต่อการได้เปรียบและเสียเปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการครอบงำทางการเมืองและวัฒนธรรม ตอนที่ 2 แผนแบบการวิจัยและเทคนิควิธีทางข้อมูลสำหรับแต่ละแผนแบบ เช่น แผนแบบการวิจัยประเภทการทดลอง การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างลึก การสร้างแผนภาพทางวัฒนธรรม การวิจัยจากห้องสมุด การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยที่สำหรับแต่ละประเภทดังกล่าว ควรทำความเข้าใจว่าใช้ในการ ค้นคว้าปัญหาชนิดใดบ้าง มีกรอบโครงสร้างทางความคิด (Conceptual Framework) อย่างไร ใช้กับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างลักษณะใด ใช้วิธีการหรือสถิติอะไรในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลโดยวิธีและกระทำอย่างไร ใช้สถิติอะไร รูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัยมีลักษณะอย่างไร เป็นต้น

1045402 ฝึกปฏิบัติเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3(150)
               Practicum in Collecting and Analysis of Research Data

ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริงของหน่วยงานที่ทำโครงการวิจัย ผู้เรียนจะต้องสำรวจหาหน่วยงานและหน่วยโครงการวิจัยที่ตนสนใจจะเข้าฝึกปฏิบัติล่วงหน้าประมาณ 2 – 3 เดือน ก่อนถึงวันลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ ต้องติดต่อทาบทามให้ยอมรับตนเข้าฝึกด้วยความเต็มใจ การฝึกเก็บข้อมูลกับการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะต่างโครงการหรือต่างหน่วยงานกันก็ได้ แต่ต้องได้ฝึกทั้ง 2 เรื่องภายในภาคเรียนเดียวกัน

2535901 การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา 3(2-2)
               Development Strategies Research

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยตรงมี 5 รูปแบบ คือ การวิจัยตรวจสอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์ การวิจัยปรับใช้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเภทที่ 2 การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอ้อมมี 3 รูปแบบ คือ การวิจัยวิเคราะห์หรือประเมินปัญหาความต้องการพัฒนาการวิจัยตรวจสอบหลักวิชาหรือทฤษฎีการวิจัยวิเคราะห์หรือประเมิน โครงการพัฒนา โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถถึงขั้นที่จะเขียนเค้าโครงขอทำวิจัยและสามารถลงมือดำเนินการวิจัยด้วยตนเองได้ในแต่ละรูปแบบทั้ง 8 รูปแบบ

2536901 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
               Thesis

ศึกษาและวิจัยเพื่อการสร้างหลักวิชาการ แนวคิด ตัวแบบข้อมูล องค์ความรู้และทฤษฎี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานพัฒนาในท้องถิ่นและประเทศโดยส่วนรวม

2536902 การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
               Preparation and Submission of Thesis Proposal

เป็นการลงมือเขียนเอกสารเค้าโครงขอทำวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต โดยเขียนให้เสร็จและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา เพื่อขออนุมัติให้เสร็จภายในภาคเรียนนี้ ซึ่งในความเป็นจริงผู้เรียนต้องได้คิดและเขียนไว้บ้างแล้วก่อนหน้านี้ จนถึงขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด ตามที่ได้อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ในเอกสารหลักสูตร เช่น ขั้นเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ ขั้นกำหนดแนวทางการค้นคว้าวิจัย ขั้นเขียนบางส่วนของเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เป็นต้น ภาระในรายวิชานี้จึงเป็นการเขียนให้สมบูรณ์แล้วนำเสนอขออนุมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มคิดและเขียนเลยจะต้องทำงานหนักมากในรายวิชานี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำ

2536903 การเตรียมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
               Preparation of Thesis Instruments and Data Sources

เป็นการจัดหาหรือจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล ให้มีความครอบคลุมครบทุกตัวแปรหรือทุกประเด็น ซึ่งจะศึกษาตามที่ได้ระบุไว้แล้วในโครงการของการทำวิทยานิพนธ์ และทำการตรวจสอบปรับปรุงเครื่องมือให้มีคุณภาพ ใช้งานได้ดีเหมาะสมกับลักษณะของแหล่งที่จะเก็บข้อมูล เช่น กลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาและพร้อมกันนั้นก็เตรียมกลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูลลักษณะอื่น ๆ ให้พร้อม ถ้าจะต้องทำการสุ่มตัวอย่างก็ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในขั้นนี้ นอกจากนั้นต้องเร่งเตรียมระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลไว้ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า P จากรายวิชา 2536902 มาก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนวิชานี้

2536904 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
               Collection and Analysis of Thesis Data

เป็นการลงมือปฏิบัติงานสนาม (Fieldwork) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดกระทำหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เพื่อไปสู่การสรุปผลการศึกษาค้นคว้าในทุกประเด็น ปัญหาวิจัยที่ได้ระบุไว้ในโครงการขอทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างและระบบงานวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วในรายวิชา 2536903 ก่อนหน้านี้ ผู้เรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า P จากรายวิชาดังกล่าวมาก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน รายวิชา 2536904 นี้

2536905 การเขียนและการเสนอวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
               Write-up and Submission of Thesis

เป็นการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ จัดทำเป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มและมาตรฐานที่สถาบันกำหนด ยื่นเรื่องขอให้มีการสอบปากเปล่าและประเมินตัววิทยานิพนธ์ มีการสอบปากเปล่าและประเมินตัว วิทยานิพนธ์ มีการสอบใหม่ หรือ / และแก้ไขตัววิทยานิพนธ์ ถ้าการสอบได้ผลเป็น “ ผ่าน ” และตัววิทยานิพนธ์มีมาตรฐานดี ผู้เรียนจึงพร้อมและเสนอวิทยานิพนธ์นี้ต่อสถาบันเพื่อขอรับปริญญา เป็นอันเสร็จสิ้นรายวิชานี้

4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2)
               Computer for Graduate Students

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน

1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2)
               English for Graduate Students

ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่าน และสรุปใจความสำคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส

   
Link
Last Update 18/5/2007