หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง


ชื่อหลักสูตร
: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง
                       Master of Arts Degree Program in Urban Research and Development

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาเมือง)

Master of Arts (Urban Research and Development)

ชื่อย่อ ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาเมือง)

M.A. (Urban Research and Development)

ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการผลิตบุคลากร ที่จะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ว่า “ มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐานสากล ”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ ( Interdisciplinary and Integrated ) ที่เน้นการสอนเชิงวิจัย ( Research Oriented ) และการศึกษาปัญหาเป็นหลัก ( Problem-Based Learning ) ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป้าหมายของหลักสูตรเน้นที่การพัฒนาเมือง โดยยึดหลักการวิจัยและพัฒนาองค์กรชุมชนในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านการวิจัยและความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนา โดยเฉพาะ
การพัฒนาเมือง ให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเมืองให้เกิดดุลยภาพและ
ความยั่งยืน บนรากฐานของวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

หลักสูตร

ลักษณะของหลักสูตร

1) เป็นหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและบูรณาการ ( Interdisciplinary and Integrated )

2) เน้นการเรียนการสอนเชิงวิจัย ( Research Oriented ) และการศึกษาปัญหาเป็นหลัก ( Problem Based Learning )

3) เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพของเมือง และฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่

4) เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันและในท้องถิ่น


5) มีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาที่สอดคล้องและสนองความต้องการของตนและท้องถิ่น

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ลักษณะหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาเมือง เป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตจำแนกตามหมวดวิชา ดังนี้

1) หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

4) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 4 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1.หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต

2505101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2)

2505103 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2)

2535101 เมืองศึกษา 3(3-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับเฉพาะด้าน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต

2505201 การวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

2505203 สัมมนาปัญหาการวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

2535103 แนวคิดและทฤษฎีสังคมและการพัฒนา 3(2-2)

3505201 ชุมชนเข้มแข็ง 3(2-2)

ข. หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2535201 วัฒนธรรมเมือง 3(3-0)

2535203 ประชากรเมืองและนิเวศวิทยา 3(3-0)

2535205 ปัญหาสังคมเมือง 3(2-2)

2555201 การเมืองการปกครองเมือง 3(3-0)

2575201 เศรษฐกิจเมือง 3(3-0)

3595203 เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 3(2-2)

3565201 การวางแผนและจัดการธุรกิจเมือง 3(2-2)

3565301 การตัดสินใจและวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเมือง 3(3-0)

3565201 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตเมือง 3(2-2)

3545301 ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการพัฒนาเมือง 3(2-2)

5015203 อาชีพการเกษตรไทยในอนาคตของชุมชนเมือง 3(2-2)

5015301 การจัดการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(2-2)

5015303 การเกษตรสำหรับสังคมเมือง 3(2-2)

วิทยานิพนธ์

6006999 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม รายวิชาเสริมเพื่อการศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยให้เรียนเฉพาะผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นก่อนเข้าศึกษา

1555000 อังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัย 2(1-2)

4125000 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 2(1-2)

แผนการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1

2505101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2)

2505103 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2)

2535101 เมืองศึกษา 3(3-0)

1555000 อังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต) 2(1-2)

รวม 9 หน่วยกิต (ไม่นับวิชาเรียนเสริม 2 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2

3505201 ชุมชนเข้มแข็ง 3(2-2)

2535103 แนวคิดและทฤษฎีสังคมและการพัฒนา 3(2-2)

2505201 การวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

4125000 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 2(1-2)

รวม 9 หน่วยกิต (ไม่นับวิชาเรียนเสริม 2 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 3

2505203 สัมมนาปัญหาการวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

................ รายวิชาเลือกเฉพาะด้าน 9(......)

สอบประมวลความรู้ ( Comprehensive Examination )

รวม 9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 4

6006999 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต


คำอธิบายรายวิชา

รหัส ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป)

 

2505101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2ป

( Research Methodology for Social Sciences )

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงสำรวจ การสำรวจประชามติ
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยอนาคต การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การบริหารงานวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยภาคสนาม

2505103 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2)

( Statistics for Research)

ศึกษาลักษณะของข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลทางสังคมศาสตร์ทั้งพาราเมตริก และนอนพาราเมติก Chi-square, t-test, z-test, ANOVA, ANCOVA, Correlation, Regression การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลและปัญหาการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรู การแปลผลข้อมูลทางสถิติ

2505201 การวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

( Urban Research and Development)

ศึกษากลยุทธ์และกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาเมือง ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมือง การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมือง

2505403 สัมมนาปัญหาการวิจัยและพัฒนาเมือง 3(2-2)

( Seminar in Urban Research and Development)

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเมือง ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นศึกษาชนชั้นกลางและคนจนเมือง

2535101 เมืองศึกษา 3(3-0)

( Urban Study)

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดและการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในต่างประเทศและในสังคมไทย ประวัติศาสตร์การเกิดชุมชนเมือง การขยายตัวของเมือง การวางแผนเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนเมือง การรวมกลุ่มของชุมชนเมือง ปัญหาสังคมของเมือง

2535103 แนวคิดและทฤษฎีสังคมและการพัฒนา 3(2-2)

(Theories and Thoughts in Social Sciences and Development)

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีสังคม และทฤษฎีการพัฒนา ตัวแบบการพัฒนาในประเทศต่างๆ วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย อิทธิพลของการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง แสวงหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต

 

2505201 ชุมชนเข้มแข็ง 3(2-2)

( Empowerment of Community )

ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การกำหนดปัญหา การตัดสินใจแก้ปัญหาการรวมพลังและการค้นหาอนาคตร่วมกันของชุมชน ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยประชาสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนงานชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวน
การเรียนรู้และการตัดสินใจของชุมชน

2535201 วัฒนธรรมเมือง 3(3-0)

( Urban Culture )

ศึกษาประวัติศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ตัวกำหนดรูปแบบการก่อเกิด การเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมของเมือง และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมของประชากรเมือง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบท วัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมแห่งชาติ

2535203 ประชากรและนิเวศวิทยาเมือง 3(3-0)

( Urban Population and Ecology )

ศึกษาพลวัตรประชากรในเขตเมือง การกระจายตัวของประชากร กระบวนการเกิดชุมชน และ
การเติบโตของชุมชนเมือง แบบแผนการดำเนินชีวิตและระบบนิเวศวิทยาในเขตเมือง การขยายตัวของเมือง ผลกระทบต่อประชากร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาคุณภาพของประชากรและการจัดการที่นำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาระบบนิเวศน์ในเขตเมืองและชุมชนเมือง

2535205 ปัญหาสังคมเมือง 3(2-2)

( Social Problems in Urban Society )

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม ลักษณะปัญหาของสังคมเมือง ปัญหาจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับผังเมืองและที่อยู่อาศัย เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่มีต่อบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ศึกษาโดยเปรียบเทียบปัญหาสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา บทบาทขององค์กรพัฒนา เอกชน รัฐบาลและชุมชนเมืองในการแก้ปัญหาสังคมเมือง ศึกษาโดยวิจัยภาคสนาม

2555201 การเมืองการปกครองเมือง 3(3-0)

(Urban Politics and Administration )

ศึกษารูปแบบการปกครองของเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
การจัดรูปแบบการจัดท้องถิ่นของเมือง บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของเมือง ความขัดแย้งในสังคมเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กรประชาชน ผลกระทบของการเมืองในเขตเมืองในระดับประเทศ มติมหาชน ประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในเขตเมือง

2575201 เศรษฐกิจเมือง 3(3-0)

( Urban Economy )

ศึกษาสังคม เศรษฐกิจของเมืองทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศเกษตรกรรม เปรียบเทียบกระบวนการเกิดและการพัฒนาเมืองระหว่างอุตสาหกรรมกับเมืองการค้า โดยเฉพาะระหว่างประสบการณ์ของประเทศตะวันตกกับประเทศที่กำลังพัฒนาในปัจจุบัน ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและการเมือง และแนวทางการแก้ปัญหา

3595203 เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง 3(2-2)

( Sufficiency Economy in Urban Society )

ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของประชากร โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับสังคมเมืองบนรากฐานของการพึ่งตนเอง เน้นการศึกษาภาคสนามกับสถานประกอบการในเมือง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจในครัวเรือน

3565201 การวางแผนและจัดการธุรกิจเมือง 3(2-2)

( Urban Business Planning and Management )

ศึกษารูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจในเขตเมือง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ธุรกิจในครัวเรือน ปัญหาด้านการวางแผนและการจัดการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการวางแผนและการจัดการศึกษาโดยการทดลองพัฒนาบุคลากรในหน่วยธุรกิจขนาดเล็กในเมือง

3565301 การตัดสินใจและการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเมือง 3(3-0)

( Decision and Project Appraisal in Urban Business )

ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ความต้องการ สภาพการแข่งขันของธุรกิจในสังคมเมือง วิเคราะห์โครงการธุรกิจที่มีต่อสภาพแวดล้อมของเมือง การตัดสินใจดำเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ระยะเวลาคืนทุน การหามูลค่าปัจจัยสุทธิ การหาอัตราผลตอบแทนลดค่า และวิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่างธุรกิจเมือง

3565201 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตเมือง 3(2-2)

( Tourism and Hospitality Management in Urban Society )

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในเขตเมือง การศึกษากลยุทธ์และ
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา

3545301 ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการพัฒนาเมือง 3(2-2)

( Tourism and Hospitality for Urban Development )

ศึกษาองค์ประกอบและบทบาทของการท่องเที่ยวและบริการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง การใช้ข้อมูลสาระสนเทศที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

 

5015203 การจัดการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 3(2-2)

( Agricultural Management in Royal Projects )

ศึกษาสภาพปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การจัดการฟาร์มรูปแบบต่างๆ ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน การจัดไร่นาสวนผสม เกษตรยั่งยืน เกษตรพอเพียง การจัดการแหล่งน้ำ โครงการพระราชดำริ ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองโดยเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง

5015303 การเกษตรสำหรับสังคมเมือง 3(2-2)

( Agriculture in Urban Society )

ศึกษารูปแบบการทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและประดับในครัวเรือน การทำสวนแขวน การปลูกพืชในน้ำยาหรือการปลูกพืชไร้ดิน การทำสวนครัวประดับ การทำสวนและสวนถาด การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์เล็ก การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงนกกระทาไข่ การจัดการผลผลิต การศึกษาเทคโนโลยีพื้นบ้านในการทำการเกษตรเพื่อการประยุกต์ใช้กับสังคมเมือง

6006999 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

( Thesis )

ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งของเมือง โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาเมือง

1555000 อังกฤษเพื่อการค้นคว้าวิจัย 2(1-2)

( English for Graduate Study )

ศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการค้นคว้าและวิจัย เน้นการอ่านเอกสารและงานวิจัยต่างๆ วิธีเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ การแปลความ เรียนเรียงความการจดโน้ต การสรุปความ การเขียนบทคัดย่อการวิจัย

 

4125000 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย 3(2-2)

( Computer Application in Research )

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้ระบบปฏิบัติการดอส ( Dos ) ระบบปฏิบัติการภายใต้วินโดว์ ( Windows ) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC หรือ SPSS/FW หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่นิยม การใช้โปรแกรมประมวลคำ ( Word Processor ) สำหรับการพิมพ์รายงาน การสร้างตาราง การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบเครือข่าย Internet

   
Link
Last Update 18/5/2007