1. ดรนิยม บุญพิคำ
1. คุณป้าพิกุล ธัญญะเจริญ
                         2. ผศ.กัญชนา แตงฉ่ำ
 
                         3. นายวีระโชค บุญสวัสดิ์
                         4. นายธาณวุฒิ ตั้งสกุล

 
         108 / 456 ร่มเกล้าโซน 8 แขวงคลองสองตันนุ่น เขตลาดกระบัง กทม . 10520
 
 
 
 
 
 
           

         ร้านค้าชุมชนร่มเกล้าโซน 8 ได้ริเริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2538    จัดตั้ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมา
    จากการ  กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า "กลุ่มออมทรัพย์พื้นนคร"
    ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร ในส่วนการดำเนินงาน
              การบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ สามารถอธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
         กลุ่มออมทรัพย์พื้นนครร่มเกล้า ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535   ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิน 200 คน
    คน มีคณะกรรมการบริหารงาน 9 คนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนทั้งหมดโดยได้รับการยอมรับ
    และไว้วางใจจากสมาชิกทุกคนโดยคณะกรรมการจะมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
          ในส่วนของการฝากเงิน สมาชิกจะต้องนำเงินมาฝาก ณ ที่ทำการกลุ่ม ภายในระยะเวลาที่
    กลุ่มกำหนด คือวันที่ 1 - 10 ของเดือน ในช่วงระยะเวลานี้ทางกลุ่มจะเปิดโอกาสให้สมาชิกมาฝาก
    ฝากเงิน และจัดให้มีการประชุมต่าง ๆ ในการฝากเงินของสมาชิกนั้น ทางกลุ่มกำหนดให้สมาชิก
    แต่ละคนฝากเงินได้ไม่ต่ำกว่า 100 บาท ซึ่งจากการดำเนินงานของกลุ่มจนถึงปัจจุบัน กลุ่มออม
    ทรัพย์มีเงินทั้งสินประมาณ 1.2 ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 4 - 5 ล้านบาท สมาชิก
    สามารถกู้เงินจากทางกลุ่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ โดยต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ
    15 บาทต่อปี ซึ่งการกู้จากทางกลุ่มนี้ สมาชิกจะต้องชำระคืนทุกเดือน นอกจากนี้ทางกลุ่มยังให้
    สมาชิกในกลุ่มสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ในกรณีเหตุจำเป็นจริง ๆ ซึ่งเงินที่ให้กู้ฉุกเฉินนี้ เป็น
    เงินที่กลุ่มได้รับความช่วยเหลื่อจาก SIP สมาชิกสามารถกู้เงินในส่วนนี้และชำระคืนโดยไม่ต้อง
    เสียดอกเบี้ย
 
 
 
         ในส่วนของการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกนั้น ทางกลุ่มก็ได้มีการดำเนินการในส่วนนี้เสมอมา
    โดยตลอดมา โดยจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกใน 3 ด้าน ได้แก่
         1. มีเงินปันผลให้แก่สมาชิก
         2. มีการจัดสรรทุนในลักษณะของทุนการศึกษาให้คณะกรรมการของกลุ่มไปศึกษาดูงานตาม
    สถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาพัฒนากลุ่มออมทรัพย์พื้นนคร
         3. มีการจัดสรรสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
    โดยส่วนรวม
          จากการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งสามารถทำให้คนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
    ในทุก ๆ ด้านนี้ทำให้มองเห็นถึงผลสำเร็จที่จะทำให้สมาชิกในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จึง
    ได้มีการตกลงกันว่า ชุมชนควรมีร้านค้าชุมชน เพื่อให้สมาชิกซื้อหาสินค้าได้สะดวก เมื่อครบปีก็
    ยังมีการจักสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2538 ร้านค้าชุมชนร่มเกล้าโซน 8 จึง
    เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย
 
 
 
 
         ร้านค้าชุมชนได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 การดำเนินงานในระยะแรก ทางร้านได้กู้เงินมาจาก
    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช ) จำนวน 250,000 บาท ซึ่งเงินกู้ที่กล่าวมานี้ทางกลุ่มร้านได้
    ชำระคืนหมดภายใน 1 ปี หลังการดำเนินงานแสดงให้เห็นความสำเร็จในการดำเนินงานใน
    ระยะแรก นอกจากนี้ทางร้านยังมีการระดมหุ้นจากสมาชิก ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยสมาชิก
    1 คน จะมีหุ่นคนละประมาณ 10 - 20 หุ้น เมื่อสินปี ก็จะมีการจักสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกซึ่ง
    เงินปันผลนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของหุ่นและส่วนของยอดซื้อ สำหรับการดำเนินการเรื่อง
    เงินปันผลทางร้านจะดำเนินการให้สมาชิกประมาณเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
         จากการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน กิจการของร้านก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้ซื้อ
    ทั้งที่เป็นสมาชิกและก็ไม่ได้เป็นสมาชิกมาอุดหนุนอยู่สม่ำเสมอ ขณะนี้ทางร้านมีคณะกรรมการ
    บริหารร้านอยู่5 คน ซึ่งเป็นสตรีทั้งหมด คือ คุณป้าพิกุล ธัญญะเจริญ อายุ 67 ปี เป็นประธาน
    ศูนย์และเป็นผู้จัดการร้านค้าด้วย คุณป้าพิกุลจะเป็นผู้ดูแลร้านและดูแลในส่วนของบัญชีการซื้อ
    การขายทั้งหมด ซึ่งบัญชีนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการจัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกเพราะ
    ทางร้านยังไม่มีเครื่องบันทึก และสำหรับรูปแบบบัญชีของร้าน ได้รับการออกแบบโดยสถาบัน
    พัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช )
           นอกจากคุณป้าพิกุลจะดูแลในส่วนต่าง ๆ ของร้านแล้ว คุณป้ายังมีผู้ช่วยอีก 1 คน คือ
     คือ คุณป้าจวน งามตะคุ อายุ 64 ปี ซึ่งทำหน้าที่เป็นพนักงานขายประจำร้าน ในส่วนของค่าตอบ
     แทนที่ทางศูนย์ ฯ จัดสรรให้แก่ผู้ดูแลนั้นจะจัดสรรสรรในรูปของเงินเดือนโดยคุณป้าพิกุลจะได้
 
     รับเงินเดือน ๆ ละ 4,000 บาท นอกจากนี้ทางร้านยังต้องจัดสรรเงินในส่วนที่เป็นค่าเช่าอาคาร
     ค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งทางร้านรับผิดรับทั้งหมด ทั้งทีตั้งร้านเอง และในส่วนของตั้งกลุ่มออกทรัพย์
     ( ชั้น 2 ) โดยต้องเสียค่าเช่าเดือนละ 300 บาท ค่าน้ำประมาณ 70 - 80 บาท ค่าไฟประมาณ      
     1,000 บาท
           การรับสินค้ามาขายในร้าน ทางศูนย์จะได้รับการติดต่อจากเซลล์ โดยมีการมาเสนอขายสินค้า
     ให้ทางร้านและมี การบริการมาส่งถึงที่ร้าน และบางส่วนจะซื้อมาจากตลาดมีนบุรี ซึ่งสินค้าในร้าน
     จะมีครบครัน ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคสำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านคือ ข้าวสาร นอกจากนี้
     ทางร้านยังรับสินค้าชุมชนจากที่อื่นมาขายอีกด้วย เป็นลักษณะของการฝากขาย ปัจจุบันทางศูนย์
     มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าวันละประมาณ 7 - 8 พันบาท และ มีเงินหมุนเวียนต่อเดือน
     ประมาณ 3 แสนบาท
            นอกจากนี้ในการดำเนินของร้านยังได้มีการกำหนดข้อตกลงระหว่าง การเคหะกับชุมชน คือ
     กำหนดว่าร้านค้าชุมชนจะต้องจำหน่วยสินค้าในระดับราคาเดียวกันกับร้านค้าของชาวบ้าน
     ไม่ขายถูกกว่าหรือแพงกว่าแต่ปัญหานี้ก็ไม่ ค่อยเกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถตกลงกันได้
     เพราะทางร้านค้าเล็กมีสินค้าไม่ครบเหมือนทางศูนย์
 
 
           1. มีเงินปันผลให้แก่สมาชิก ปีละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
           2. เมื่อมีสมาชิกหรือหรือญาติ เสียชีวิต ทางกลุ่มจะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้ 1 คืน
     สำหรับในกรณีของความเจ็บไขได้ป่วยของสมาชิกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทางศูนย์ยังไม่ได้มีการจัดสรรสวัสดิการในส่วนนี้ ส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตร
     30 บาท รักษาทุกโรค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่อื่น แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในศูนย์ ฯ ซึ่งในส่วนนี้ พอช ซึ่ง
     เป็นองค์กร NGO ได้ให้การสนับสนุนในส่วนนี้มากกว่าหน่ยวงานของภาครัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจุดนี้คุณป้าพิกุลมองว่า เป็นปัญหาของ
     ระบบราชการ ที่จะมีความล่าช้า ทำงานเพียงแค่ให้หมดเวลาไปวัน ๆ ไม่มีการติดตามผล ติดตามงาน ด้วยปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ทางศูนย์จึงมีส่วนร่วมกับ
     องศ์กรภาค NGO มากกว่า
 
           ปัญหาที่ทางศูนย์ประบอยู่ขณะนี้คือ ทางศูนย์ขาดคนช่วยเหลือ เพราะขณะกรรมการแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ ต้องทำไม่มีเวลามาดูร้านได้ตลอดเวลา
     ภาระหน้าที่จึงเป็นของคุณป้าพิกุลกับคุณป้าจวนเพียง 2 คน เท่านั้น
           จากการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ร้านค้าชุมชน ขณะนี้ถือว่าประสบความสำเร็จโดยเห็นได้จากการที่มีบุคคลมาจากภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานกับ
     ทางศูนย์เป็นประจำ เช่น มาจาก จ .กาญจนบุรี หรือ จากต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา และประเทศอื่น ๆ ซึ่งทางศูนย์ได้มีโอการได้ถ่ายทอดความรู้
     แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นสิ่งสำคัญในกรพัฒนาศูนย์ต่อไป
           จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้งของกลุ่มต่าง ๆ มีผลมาจากการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยกลุ่มออมทรัพย์จะเป็นแม่เพื่อขยายองค์กรต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ร้าน
     ค้าชุมชนออกไป เช่น กลุ่มร้านค้าชุมชน หรือ ธนาคารขยะ ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนร่มเกล้าโซน 8 เขตลาดกระบัง
 
           
 
 
            1. คุณป้าพิกุล ธํญญะเจริญ อายุ 67 ปี ประธานศูนย์เรียนรู้ร้านค้าชุมชน 
 
 
 
                 <<คลิกที่นี่ซิจ๊ะ>>