ยินดีต้อนรับ.....เข้าสู่..

 
 
 
 
        สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน
  โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ศึกษาตามโครงการศูนย็เรียนรู้ด้านอาชีพ
ในชุมชนโซนศรีนครินทร์ภายใต้ชื่อ โครงการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพ
ของศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาไปสู่
การเป็นวิสาหกิจชุมชน การรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน ก็เพื่อร่วมแรง
ร่วมใจกันประกอบอาชีพสร้างเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและ
ชุมชนของตน ทำให้ประชาชน มีรายได้เสริมในการประกอบอาชีพอีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะด้วย
        ศูนย์การเรียนรู้ที่รวมกลุ่มกัน อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้ร้านค้าชุมชน ศูนย์เรียนรู้เรือใบจำลอง เป็นต้น  
        คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซด์นี้จะเป็นประโยชน์ของการรวม
กลุ่มกันในชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านด้วย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
This site preview best with IE 4.0 or higher ,Optimized in 800*600

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้พริกสมุนไพรแปรรูป ศูนย์เรียนรู้ร้านค้าชุมชน ศูนย์เรียนรู้เรือใบจำลอง ศูนย์เรียนรู้โรงสีข้าวชุมชนโครงการวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมร่มรีไซเคิล ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมหมวกพัด ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ ผ้าปัก