ชุมชนเข็มแข็ง
ทุ่งสองห้อง
พัฒนาบ้านป่า
วัดเทพลีลา
สุเหร่าซีรอ
บ้านเนียมกล่ำสามัคคี
นาคภาษิต
พัฒนาถาวร
ไดร์อินพัฒนา
สามัคคีพัฒนา
รามคำแหง 53
หลังจันทรเกษม
วัดกลาง
ข้างหมู่บ้านสหกรณ์
หมู่บ้านอินรินทร์นิเวศน์
สะและน้อย
หลังโรงเจ

 

 

 

 

 

 

 

                  
      ชุมชนสามัคคีพัฒนา
                                                           ประวัติ    กิจกรรม       โครงสร้างชุมชน   คณะกรรมการ    

  การออมทรัพย์

                    การออมทรัพย์ในความหมายของความมุ่งหวังของชุมชนคือ การที่กลุ่มอาชีพต่างๆ
   ที่มีความเข้มแข็งด้านการเงินได้นำเงินบางสวนมารวมเป็นเงินของกลุ่มอาชีพที่มีความอ่อนแอด้านการเงิน
   เมื่อรวมกันได้จะเกิดเป็นจำนวนเงินที่มีมากกว่าเงินในมือของตนเองพียงลำพังผู้เดียว ซึ่งถ้ามีการร่วม (ออม)
   กันได้สักระยะเวลาหนึ่งก็จะเกิดเงินที่มากขึ้น ซึ่งเงินก้อนที่มีจำนวนมากนี้ทำให้เกิดความเข้มแข็งด้านการเงิน
   ซึ่งส่งผลทำให้ผู้อ่อนแอด้านการเงิน ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการผ่อนคลายความเดือดร้อน
   ด้านการเงินให้บรรเทาลงได้บ้าง ส่วนผู้เข้มแข็งเรานี้จะเกิดความเข้มแข็งกันด้วยสำนึกร่วมกันเท่านั้น

                    ดังนั้นภายใต้การดำเนินงานของชุมชนสามัคคีพัฒนา โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
    กลุ่มออมทรัพย์ ขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
    พึ่งตนเองได้โดยมิได้หวังผลจากการออมทรัพย์ของท่านสมาชิกแต่อย่างใด

  คณะกรรมการได้จัดประเภทการออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
              1.ออมทรัพย์กิตติมศักดิ์
                                    การออมทรัพย์ประเภทนี้สำหรับผูที่ให้การสนับสนุนชุมชนสามารถ
                       ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประเทศได้
              2.การออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์
                                    การออมทรัพย์ประเภทนี้สำหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่ม และเป็นบุคคลทั่วไป
                        เพื่อร่วมสร้างความเข็มแข็งให้สังคมและตัวเอง

 ฺ การออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์
                  1.   เงินออมประเภทนี้รับออมแค่ผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ และบุคคลทั่วไป
                  2.   วิธีการร่วมออมโดยบอกวิธีการรับเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
                  3.    การออมทรัพย์กับกลุ่มออมทรัพย์นี้ไม่มีดอกเบี้ย
                  4.    การชำระเงินออมครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท ต่อ 1 หุ้น
                   5.   เงินออมครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท ต่อ 1 หุ้น
                   6.   เงินประเภทออมทรัพย์นี้ ผู้ออมต้องเอาเงินเข้าออมเป็นประจำทุกเดือน
                   7.   ให้ผู้ออมนำเงินส่งเจ้าหน้าที่ได้เฉพาะวัน เสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือน
                   8.   ระยะเวลาการออมของเงินออมประเภทนี้จะต้องออมได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจึงจะใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ได้
                   9.    การฝาก การถอน ใช้สมุดออมทรัพย์พร้อมบัตรสมาชิก
                  10.   การปิดปิดบัญชีด้วยเหตุเสียชีวิต ให้ญาตินำใบมรณะบัตร (ใบตาย) บัตรสมาชิก สมุดออมทรัพย์มาแสดง
                  11. การขาดออมเงินงวดใดผู้ออมต้องนำส่งเงินออมงวดที่ขาดให้ครบพร้อมเงินออมงวดปัจจุบัน

  การหมดสมาชิกสภาพกลุ่มออมทรัพย์

                   1.   ตายหรือย้ายที่อยู่ที่ไม่สามารถนำส่งเงินออมได้
                   2.   ลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์

  สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์
                  1.    สิทธิในการกู้ยืม (ไม่มีดอกเบี้ย)
                  2.    สิทธิในการรับทุนไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี
                  3.    สิทธิในเงินปันผลจากการดำเนินงานหาประโยชน์จากเงินที่เกินสภาพคล่อง

  ประเภทเงินกู้
                   1.    เงินกู้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจของสมาชิกในชุมชน
                   2.    เงินกู้เพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
                   3.    เงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้นอกระบบ
                   4.    เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน
                   5.    เงินกู้ฉุกเฉิน (ตาย ประสบอุบัติเหตุ)

  คุณสมบัติ

                   1.    เป็นสามาชิกกลุ่มออมทรัพย์ประเภทออมทรัพย์ และมีระยะเวลาการออมไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
                   2.    ต้องเป็นผู้มีประวัติการออมสม่ำเสมอ
                   3.    ต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่จัดขึ้น
                   4.    ต้องไม่เป็นผู้ที่ทำผิดกฏหมาย หรือศีลธรรมอยู่เป็นเนือง ๆ
                   5.    ต้องไม่เป็นลูกหนี้ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชน

  ระเบียบเงินกู้ประเภทต่าง ๆ
                   1.    ยอดเงินที่กู้ต้องไม่เกิน 3 เท่าของยอดเงินยอม
                   2.    ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 ท่าน ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ และไม่ได้เป็นลูกหนี้กลุ่ม
                   3.    ต้องทำหนังสือขอกู้ หนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาผู้ค้ำประกัน
                   4.    การจัดลำดับผู้กู้ให้จัดลำดับตามวันในหนังสือขอกู้
                   5.    ท่านจะต้องใช้เงินที่ขอกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
                   6.    การขอกู้สำหรับผู้เป็นลูกหนี้ของกลุ่มจะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อได้ชำระคือเงินกู้เกิน 80 %

  วิธีปฏิบัติการขอกู้
                   1.    ยื่นคำขอกู้ตามแบบของกลุ่มอื่นกับฝ่ายเงินกู้ (สินเชื่อ) พร้อมบัตรสมาชิก
                   2.    รอการพิจารณาจากประธานกลุ่ม และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน
                           ยกเว้นการกู้ฉุกเฉินให้อยู่ในดุลยพินิจของปรานกลุ่ม
                   3.    ทำสัญญาเงินกู้ ทำสัญญาค้ำประกัน ให้เสร็จภายใน 5 วัน
                   4.    จ่ายเงินให้ผู้กู้ โดยผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับมาเอง

  การชำระเงินกู้
                   1.    การชำระคืนเงินกู้ท่านต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
                   2.   วันรับชำระเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
                   3.    การชำระคืนเงินให้ชำระตามงวดที่ตกลงไว้ในสัญญาเงินกู้
                   4.    การชำระคืนเงินให้ใช้สมุดเงินกู้ยืมต่อฝ่ายเงินกู้
                   5.    การชำระคืนเงินกู้ วงเงินไม่เกิน 10000 บาท ต้องชำระคืนภายใน 1 ปี
                          ถ้าเกินกว่า 10000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ

  สิทธิในรับทุนประกอบพิธีฮัจย์
                   1.    ท่านจะขอใช้สิทธินี้ได้ก็ต่อเมื่อมีเงินออมที่เกินกว่าสภาพคล่อง 5 %
                   2.    ผู้ขอใช้สิทธิจะต้องไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน
                   3.    จะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการทำฮัจย์จากกลุ่ม หรือสถาบันอื่น ๆ ที่ให้การอบรม

  การเสียสิทธิในการกู้ยืมเงิน
                   1.    ไม่ชำระเงินกู้ให้ตรงตามสัญญาการชำระเงินคืน
                   2.    มีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ผงขาว
                   3.    มีการกระทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

 ระเบียบวินัยการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
                   1.    ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
                   2.    ต้องใช้คำพูด และกิริยาที่สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้มาติดต่อ
                   3.    สร้างความเป็นกันเองกับผู้มาติดต่อทุกระดับโดยเท่าเทียมกัน
                   4.    ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระเบียบที่กำหนด
                   5.    การปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบ หรือวินัย ให้พิจารณาตัวเองภายใน 2 วัน
                   6.    ให้ความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ฝ่ายที่ร้องขอ และฝ่ายตรวจสอบ
                   7.    ให้ชี้แจ้งข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 ระเบียบเงินออมประเภทเงินออมกิตติมศักดิ์

                   1.   การออมประเภทนี้ท่านจะต้องออมเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
                   2.   การออมให้วิธีปฏิบัติ เช่น เดียวกับเงินออมประเภทออมทรัพย์
                   3.   เงินออมประเภทนี้ไม่มีค่าตอบแทน
                   4.   เงินออมประเภทนี้ผู้ออมจะบริจาคให้กลุ่มเพื่อให้การสนับสนุนก็ได้

 ระเบียบการเงิน
          ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องถือปฏิบัติ
                   1.   ทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินมีสิทธิรักษาเงินได้ไม่เกิน 1000 บาท ในวันที่ปฏิบัติหน้าที่
                          ยกเว้นฝ่ายตรวจสอบให้เก็บรักษาเงินได้ไม่เกิน 5000 บาท
                   2.    เงินที่เกินกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ในข้อ 1 ให้นำฝากสถาบันการเงิน (ธนาคาร)
                   3     ฝากเงินกับสถาบันการเงิน และการถอนเงินในกลุ่มหน้าที่ของฝ่ายเหรัญญิกและฝ่ายบัญชี
                           และประธานกลุ่ม