ข้อมูลศักยภาพของชุมชน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านเกษตรกรรม

                      นายดำรง ศิรีสายยันธ์ เพศ ชาย อายุ 46 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยได้เลี้ยงปลา ประเภทปลาสวยงาม มีประสบการณ์มามากกว่า 1 ปี ที่อยู่ที่ทสามารถติดต่อได้ คือ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
                      นายปัญญา ช่วยรอด อายุ 44 ปี มีความเชี่ยวชาญด้าน การทำที่นอนโบราณ มี
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้คือ บ้านเลขที่ 53/4 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเพทพฯ 10310 โทร 02-3186590
นายซัม มั่นหมาย อายุ 38 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
                       นายแสล์ ทองดี อายุ 40 ปี มีความเชี่ยวชาญด้าน การทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ คือ บ้านไม่มีเลขที่ ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-7285666

ด้านการแพทย์แผนไทย
                      นายจรูญ เสือจุ้ย อายุ 59 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านหมอยาสมุนไพร มีประสบการณ์ 5 ปี สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ด้านการจัดระบบการบริการชุมชน
                      นายหวังมาน น้อยประพันธ์ อายุ 50 ปี ได้ให้บริการชุมชนโดยการทำท่าเรือข้ามฟาก ซึ่งทำมาอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ที่อยู่เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ด้านภาษาและวรรณกรรม
                      นายมัด มูหมัสรอโชะ อายุ 62 ปี มีความเชี่ยวชาญและชำนาญด้านภาษาอาหรับหรืออิสลาม และยังเป็นผู้ถ่ายทอดศาสนาอิสลามแก่ชุมชนอีกด้วย ประสบการณ์ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 13100

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
                      นางจินดา เอี่ยมสำอาง อายุ 54 ปี มีความเชี่ยวชาญ ด้านวัฒนธรรม การทำบายสีมีประสบการณ์ 4 ปี อยู่ที่ บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ด้านอาหารและโภชนาการ
                      นางเล้ง เอี่ยมเจริญ อายุ 64 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการทำอาหาร มีประสบการณ์
มากกว่า 40 ปี สามารถติดต่อได้ที่ 29 หมู่ 1 ชุมชนเทพลีลา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
                                                                                                                                          << Home >>