อาชีพของคนในหมู่บ้าน
 
สำหรับอาชีพของคนในหมู่บ้านมีหลากหลานอาชีพ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่เราสามารถพบเห็นได้ในสังคมไทยทั่วไปมีดังนี้

ด้านเกษตรกรรม
มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ แต่พบเห็นน้อยในชุมชนนี้ เพราะว่ามีพื้นที่ในการประกอบการจำกัด

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
มีการซ่อมรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , การตัดเย็บเสื้อผ้าและการตัดเย็บกระเป๋าซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่การตัดเย็บกระเป๋าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกึ่งโรงงานเพราะมีการจ้างแรงงานจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการผลิต และเครื่องมือเครื่องจักรที่เพรียบพร้อม แต่สถานประกอบการค่อนข้างเล็กเพราะมีพื้นที่จำกัด

ด้านการแพทย์แผนไทย
ในชุมชนมีศูนย์สุขภาพอนามัยเพื่อเป็นสถานที่ในการรักษาและจ่ายยาให้แก่คนในชุมชนที่เจ็บป่วยที่มีโรค
และอาการไม่ร้ายแรงนัก

ด้านศิลปกรรม
มีการปั้นแต่ไม่ได้เป็นอาชีพ เพราะเจ้าของงานปั้นบอกว่า " ปั้นเป็นงานอดิเรก" รูปที่ปั้นส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ และบุคคลสำคัญในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

ด้านโภชนาการ
มีร้านขายอาหารในชุมชนแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายอาหารขนากเล็กอยู่ริมถนนในซอย แต่ในชุมชนมีกิจการ การทำโรงงานน้ำปลาเป็นสินค้าส่งออกเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นกิจการของคนในชุมชน

ด้านองค์กรร้านค้าในชุมชน
มีร้านขายของในชุมชนเป็นจำนวนมาก( ขนม , น้ำดื่ม , ของชำ ) เป็นกิจการส่วนตัวของคนในชุมชนทั้งสิ้น ส่วนสหกรณืร้านค้าของชุมชนยังไม่มีเพราะว่าไม่มีทุนในการจัดตั้งแต่ในอนาคตประธานหมู่บ้านได้วางโครงการไว้ว่า ถ้าได้เงินกองทุนหมู่บ้าน 1,000,000 บาท เมื่อไหร่ก็จะทำการจัดตั้งสหรณ์ร้านค้าของชุมชนทันท

 

ปัจจัยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
อาชีพของคนในหมู่บ้าน  
ข้อมูลชุมชน  
คณะกรรมการชุมชน  
รายชื่อกรรมการชุมชน  
 
<< Home >>