ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการส่วนตัวและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณวุฒิเพิ่มขึ่นเพื่อประกอบอาชพีและการขยายกิจการ จึงจัดให้มีโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ (ศูนย์.สหะพาณิชย์) ขึ้นเพื่อสนองต่อภารกิจด้านการ
ศึกษาและบริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นและ ประเทศชาติสืบไป
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม(ในขณะนั้น) สำนักงาน สภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเชื่อมั่นว่าการร่วมกันใช้ทรัพยากรระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และ คุณภาพทางการศึกษา จึงได้ตกลง ร่วมมือกันในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ โดยคณะผู้บริหารและผู้จัดการของโรงเรียนสหะพาณิชย์(แผนกพณิชยการ)(ในขณะนั้น)ได้มี ีความเห็นร่วมกันตามข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันต่อมา เพื่อสนองเจตนารมณ์ของการขยายฐานทางการศึกษาสถาบันฯ(ในขณะนั้น) ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2542 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การจัดการทั่วไป),(ทรัพยากรมนุษย์),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2543 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การจัดการทั่วไป),บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(ทรัพยากรมนุษย์),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด), (การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2544 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์),วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม),สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การจัดการทั่วไป),บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(ทรัพยากรมนุษย์),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์),วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(ทรัพยากรมนุษย์),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์)
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(ทรัพยากรมนุษย์),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์),วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์),วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป), (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี) วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ ได้ขยายโอกาสให้กับชุมชน โดยการเปิดการเรียนการสอนเป็นศูนย์.ย่อย ณ โรงเรียนเอกวิทย์บริหารธุรกิจ จำนวน 3 หมู่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(การตลาด)
ปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี) วันที่ 11 มิถุนายน 2549 ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ ได้ขยายโอกาสให้กับชุมชน โดยการเปิดการเรียนการสอนเป็นศูนย์.ย่อย ณ โรงเรียนวัดสังฆราชา(ย้ายมาจากโรงเรียนเอกวิทย์บริหารธุรกิจ) จำนวน 2 หมู่เรียน หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),( การตลาด) ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ลาดกระบัง) จำนวน 2 หมู่เรียน หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) เป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน 2 ปี) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การบัญชี)
ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ ได้ขยายโอกาสให้กับชุมชน โดยการเปิดการเรียนการสอนเป็นศูนย์.ย่อย อาคารซุปเปอร์เซฟ(สำโรง) เป็นต้นมา
ปี พ.ศ. 2552(ปัจจุบัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 12 มิถุนายน 2552)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอน) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป),(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),(การตลาด),(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะจัดสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และที่โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เลขที่ 313 – 315 ถนนสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเข้าไปประมาณ 200 เมตรโดยใช้ชื่อว่า
“ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และขยายโอกาสในการศึกษา

 • ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
  313-315 นสุขุมวิท 101 แยกซอย 9 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  โทร. 02-730-5268 - 9 กด 0,02-942-6900 - 99 ต่อ 1221
 • ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 88 หมู่ 3
  ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  โทร. 02-518-2841,02-942-6900 ต่อ 1920
เกี่ยวกับมหาลัย
ฝ่ายต่างๆ
คณะ


 

copyrigth@2007 Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. Design By Tawit Boonsawas