ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 28 กันยายน 2559ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกีฬา จำนวน 1 ชุด
 2. 28 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 3. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 07/2560
 4. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน
 5. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน
 6. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ทางพันธุวิศวกรรมทางการเกษตรสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ เลขที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๐
 7. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐
 8. 22 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
 9. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อซอฟแวร์ระบบสื่อการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ จำนวน 9 รายวิชา ของสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไป
 10. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 1 งาน
 11. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 12. 16 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. 16 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน 1 งาน เลขที่ 0003/2560
 14. 15 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 15 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 16. 13 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2559
 17. 12 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 18. 8 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2559
 19. 6 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหุ่นจำลองผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 26 /2559
 20. 6 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์