ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 28 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ
 2. 25 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 3. 21 พฤศจิกายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 4. 15 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 5. 11 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 6. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
 7. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 8. 9 พฤศจิกายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 9. 4 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2560
 10. 31 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Data Center)จำนวน 1 งาน เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์ ภายใน 3 วัน
 11. 31 ตุลาคม 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) เลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐
 12. 28 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน เลขที่ 0034/2559
 13. 27 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 14. 21 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างย้ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และติดตั้งระบบอื่นๆไปอาคารนวัตกรรมจำนวน 1 งาน
 15. 20 ตุลาคม 2559ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
 16. 20 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 17. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 18. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ
 19. 13 ตุลาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 09 /2560