ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 31 ตุลาคม 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) เลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐
 2. 28 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน เลขที่ 0034/2559
 3. 27 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 4. 21 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดจ้างย้ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และติดตั้งระบบอื่นๆไปอาคารนวัตกรรมจำนวน 1 งาน
 5. 20 ตุลาคม 2559ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ
 6. 20 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 7. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 8. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ
 9. 13 ตุลาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 09 /2560
 11. 12 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
 12. 11 ตุลาคม 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. 11 ตุลาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 14. 10 ตุลาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. 4 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 16. 4 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน เลขที่ 0033/2559
 17. 3 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา จำนวน 1 ชุด
 18. 3 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 19. 29 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 20. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ