ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 3 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 2. 29 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 3. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ
 4. 28 กันยายน 2559ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกีฬา จำนวน 1 ชุด
 5. 28 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 6. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 07/2560
 7. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน
 8. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน
 9. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ทางพันธุวิศวกรรมทางการเกษตรสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ เลขที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๐
 10. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐
 11. 22 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
 12. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อซอฟแวร์ระบบสื่อการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ จำนวน 9 รายวิชา ของสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไป
 13. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 1 งาน
 14. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 15. 16 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 16. 16 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน 1 งาน เลขที่ 0003/2560
 17. 15 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18. 15 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 19. 13 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2559
 20. 12 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์