ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 10 มกราคม 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 2. 9 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน
 3. 5 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. 21 ธันวาคม 2559ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนอาคาร ๒๙ และอาคาร ๓๒ งบประมาณงบกลาง เงินกันเหลื่อมปีรายได้ ๒๕๕๙
 5. 15 ธันวาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 6. 14 ธันวาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 7. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 8. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐
 9. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
 10. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11. 28 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ
 12. 25 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. 21 พฤศจิกายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 14. 15 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 15. 11 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 16. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
 17. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 18. 9 พฤศจิกายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 19. 4 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2560
 20. 31 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Data Center)จำนวน 1 งาน เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์ ภายใน 3 วัน