ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 30 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 466 รายการ
 2. 13 มกราคม 2560ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนของอาคาร 29 และอาคาร 32
 3. 13 มกราคม 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนของอาคาร 29 และอาคาร 32
 4. 10 มกราคม 2560ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. 9 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน
 6. 5 มกราคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. 21 ธันวาคม 2559ประกาศ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงระบบสายส่งในส่วนอาคาร ๒๙ และอาคาร ๓๒ งบประมาณงบกลาง เงินกันเหลื่อมปีรายได้ ๒๕๕๙
 8. 15 ธันวาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพือการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 9. 14 ธันวาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 10. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๒ รายการ
 11. 2 ธันวาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๐
 12. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
 13. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. 28 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ
 15. 25 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 16. 21 พฤศจิกายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 17. 15 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 18. 11 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 19. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน ๑๐๐ เครื่อง
 20. 10 พฤศจิกายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน