ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 1 งาน
 2. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 3. 16 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 4. 16 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จำนวน 1 งาน เลขที่ 0003/2560
 5. 15 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. 15 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 7. 13 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 28/2559
 8. 12 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 9. 8 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2559
 10. 6 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหุ่นจำลองผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 26 /2559
 11. 6 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 12. 5 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ และศูนย์อาหารอาคารจันทรา -กาญจนาภิเษก จำนวน 1 งาน
 13. 2 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และ เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยรชภัฏจันทรเกษม
 14. 1 กันยายน 2559ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย
 15. 30 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 16. 16 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 17. 11 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25 /2559 + เอกสารประกวดราคา และ ขอบเขตของงาน
 18. 5 สิงหาคม 2559ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารการประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560
 19. 2 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 223 รายการ
 20. 23 มิถุนายน 2559รายงานผลการซื้อ/จ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559