ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 22 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. 22 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่าคอมพิวเตอร์ผูกพันเป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) เลขที่ 65/2558
 3. 21 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 4. 21 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เวทีเพื่อการบริการ จำนวน ๑ งาน
 5. 20 มกราคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 6. 20 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ๔ ชั้น ๒ หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 7. 19 มกราคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. 19 มกราคม 2559เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ๑ ชุด จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)
 9. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
 10. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา จำนวน 14 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
 11. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
 12. 18 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
 13. 18 มกราคม 2559รายงานการประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)
 14. 13 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เวทีเพื่อการบริการ จำนวน ๑ งาน
 15. 13 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การประมูล ประกวดราคาจัดจ้างทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 16. 8 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างทำพิพิธภัณฑ์ห้องเชิดชูเกียรติ บูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน
 17. 8 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมรถบัส 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เลขที่ 18/2559
 18. 7 มกราคม 2559สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดเช่าคอมพิวเตอร์ผูกพันข้ามปีเป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 19. 7 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างซ่อมรถบัส 8 ล้อ จำนวน 1 คัน
 20. 7 มกราคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมรถบัส ๘ ล้อ จำนวน ๑ คัน เลขที่ ๑๗/๒๕๕๙