ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 26 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 2. 17 พฤษภาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 3. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายกำหนดการยื่นซองการผู้ให้บริการเช่า/ ตัดเสื้อครุยวิทยะ และครุยประจำตำแหน่ง
 4. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. 3 พฤษภาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 6. 29 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2559
 7. 27 เมษายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 8. 27 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 9. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 10. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 11. 19 เมษายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี เลขที่ 21/2559
 12. 7 เมษายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 13. 30 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน เลขที่ 21 /2559
 14. 25 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์นั่งส่วนกลาง (เก๋ง) จำนวน 2 คัน
 15. 25 มีนาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเชิงรุก เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 16. 23 มีนาคม 2559ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. 15 มีนาคม 2559สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทบทวน)
 18. 14 มีนาคม 2559ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๔ มี.ค ๕๙ ถึง ๒๑ มี.ค.๕๙
 19. 10 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างทำสื่อเชิงรุก "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
 20. 2 มีนาคม 2559ประกาศ ร่างประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)