ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 13 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 09 /2560
 2. 12 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
 3. 11 ตุลาคม 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 4. 11 ตุลาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 5. 10 ตุลาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 6. 4 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 7. 4 ตุลาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน เลขที่ 0033/2559
 8. 3 ตุลาคม 2559ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา จำนวน 1 ชุด
 9. 3 ตุลาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 10. 29 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 11. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ
 12. 28 กันยายน 2559ประกาศ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกีฬา จำนวน 1 ชุด
 13. 28 กันยายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 14. 28 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 07/2560
 15. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล.ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จำนวน 1 งาน
 16. 27 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ จำนวน 1 งาน
 17. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ทางพันธุวิศวกรรมทางการเกษตรสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๕ รายการ เลขที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๐
 18. 26 กันยายน 2559ประกาศคณะเกษตรและชีวภาพ เรื่อง จัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านนมแพะและผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ ๐๐๐๖/๒๕๖๐
 19. 22 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนและปฏิบัติการ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
 20. 20 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อซอฟแวร์ระบบสื่อการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ จำนวน 9 รายวิชา ของสำนักงานหมวดการศึกษาทั่วไป