ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 27 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 2. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 3. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 4. 19 เมษายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี เลขที่ 21/2559
 5. 7 เมษายน 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 6. 30 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน เลขที่ 21 /2559
 7. 25 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์นั่งส่วนกลาง (เก๋ง) จำนวน 2 คัน
 8. 25 มีนาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อเชิงรุก เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 9. 23 มีนาคม 2559ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10. 15 มีนาคม 2559สรุปสาระสำคัญกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ทบทวน)
 11. 14 มีนาคม 2559ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๔ มี.ค ๕๙ ถึง ๒๑ มี.ค.๕๙
 12. 10 มีนาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดจ้างทำสื่อเชิงรุก "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
 13. 2 มีนาคม 2559ประกาศ ร่างประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14. 17 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน จำนวน 1 งาน
 15. 16 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อบริการด้านไอที จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ๑๙/๒๕๕๙
 16. 11 กุมภาพันธ์ 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 17. 29 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์เพื่อบริการด้านไอที จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ 19 /2559
 18. 28 มกราคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 19. 25 มกราคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. 22 มกราคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำพิพิธภัณฑ์ห้องเชิดชูเกียรติ บูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์