ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 5 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ และศูนย์อาหารอาคารจันทรา -กาญจนาภิเษก จำนวน 1 งาน
 2. 2 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และ เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยรชภัฏจันทรเกษม
 3. 1 กันยายน 2559ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย
 4. 30 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 5. 16 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 6. 11 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25 /2559 + เอกสารประกวดราคา และ ขอบเขตของงาน
 7. 5 สิงหาคม 2559ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารการประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560
 8. 2 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 223 รายการ
 9. 23 มิถุนายน 2559รายงานผลการซื้อ/จ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 10. 27 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 11. 26 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 12. 17 พฤษภาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายกำหนดการยื่นซองการผู้ให้บริการเช่า/ ตัดเสื้อครุยวิทยะ และครุยประจำตำแหน่ง
 14. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 15. 3 พฤษภาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 16. 29 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2559
 17. 27 เมษายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 18. 27 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 19. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 20. 22 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา