ข่าวรับสมัครงาน

 1. 10 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการฯ (สมัคร 10-18 มิ.ย.51)
 2. 3 มิถุนายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์ (สมัคร 2-9 มิ.ย.51)
 3. 3 มิถุนายน 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ (สมัคร 30 พ.ค.-9 มิ.ย.51)
 4. 3 มิถุนายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ
 5. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 29 พ.ค.- 6 มิ.ย.51)
 6. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาอาชีวอนามัย/สุขศึกษา/วิทย์ฯปลอดภัย (29 พ.ค.-6 มิ.ย.51)
 7. 30 พฤษภาคม 2551รับสมัครคนงาน สังกัดกองอาคารสถานที่ (สมัคร 30 พ.ค.-9 มิ.ย.51)
 8. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผล จนท.ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ
 9. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผล จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
 10. 29 พฤษภาคม 2551ประกาศผลสอบ จนท. สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ 5 อัตรา
 11. 27 พฤษภาคม 2551รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (สาขาชีวฯ, เคมี) สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก(สมัคร 26 พ.ค.-3 มิ.ย.51)
 12. 27 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 26 พ.ค.-4 มิ.ย.51)
 13. 22 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ(21-30 พ.ค.51)
 14. 17 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2551 ครั้งที่ 3
 15. 15 พฤษภาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก(16-30 พ.ค.51)
 16. 15 พฤษภาคม 2551ประกาศผลสอบ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 17. 12 พฤษภาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ 5 อัตรา (สมัคร 8-21พ.ค.51)
 18. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์
 19. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
 20. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานบริการส่วนหน้า สังกัดโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค