ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 16 กันยายน 2559ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศขอทำการปิดระบบเครือข่ายหลัก ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น.
 2. 14 กันยายน 2559ประกาศ เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการประกอบอาหาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)อาคารมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 12 กันยายน 2559ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 4. 11 กันยายน 2559ประกาศ รายงานผลการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม
 5. 9 กันยายน 2559ประกาศคณะกรรมการสรรคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. 9 กันยายน 2559ประกาศ เรื่องการแข่งขันกีฬากระบี่กระบอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาในร่ม สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 7. 6 กันยายน 2559ประกาศ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 10 ภาคการศึกษา 1/2559 (สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559)
 8. 1 กันยายน 2559ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 9. 1 กันยายน 2559การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 10. 22 สิงหาคม 2559ประกาศ เรื่องกำหนดการทำบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รหัส 59) ณ ห้องโถงโต้อาคาร 28
 11. 17 สิงหาคม 2559ประกาศ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมภาษาขแมร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร 1 รุ่นที่ 10 ภาคการศึกษา 1/2559
 12. 15 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดวันรับสมัครสอบสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
 13. 11 สิงหาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 10 สิงหาคม 2559เปลี่ยนแปลงตารางยานพาหนะ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สำหรับคณาจารย์และบุคลากร (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559)
 15. 8 สิงหาคม 2559ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 16. 8 สิงหาคม 2559ประกาศ เรื่อง ด้วยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559
 17. 5 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ใน-นอกเวลาราชการ
 18. 5 สิงหาคม 2559ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
 19. 15 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องแจ้งการย้ายข้อมูลระบบหลักที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯเดิม มายังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯใหม่ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานในระบบต่างๆได้
 20. 13 กรกฎาคม 2559ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559