ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 3 กันยายน 2558ประกาศ ด้วยศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for AEC) สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
 2. 31 สิงหาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2 คน
 3. 27 สิงหาคม 2558ประกาศ ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มจษ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมทางการตลาดด้านวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "พุ่นนะ พุ่นนะ สามช่าม่วนชื่น" วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 11.00 -21.00 น.
 4. 26 สิงหาคม 2558ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร "หอส้มตำและศูนย์อาหารอาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
 5. 26 สิงหาคม 2558ประกาศ ขอเชิญผู้ที่สนใจที่จะดำเนินการธุรกิจการจำหน่ายเครื่องดื่ม ประเภทกาแฟและอาหารว่าง
 6. 23 สิงหาคม 2558ประกาศ ด้วยศูนย์การศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสาขาวิชาพลศึกษา เรื่องการเต้นแอโรบิคด๊านซ์ และการเต้นประยุกต์ศิลปะมวยไทย ในวันเสาร์ที่ 29-วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
 7. 19 สิงหาคม 2558ประกาศ ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมขแมร์สำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 8. 19 สิงหาคม 2558ศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
 9. 18 สิงหาคม 2558ประกาศ รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปี 2559
 10. 18 สิงหาคม 2558ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558
 11. 14 สิงหาคม 2558ประกาศ ขณะนี้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นปกติแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ และสายไฟเบอร์ออฟติกอยู่ในแนวก่อสร้างทำให้มีผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติกส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว
 12. 11 สิงหาคม 2558ประกาศ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ และสายไฟเบอร์ออฟติกอยู่ในแนวก่อสร้างทำให้มีผลกระทบต่อสายไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้ชั่วคราว
 13. 3 สิงหาคม 2558กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2558 และภาคในเวลาราชการ (ที่ไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2558)
 14. 29 กรกฎาคม 2558เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างหอประชุมใหม่ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องทำการย้ายสายไฟเบอร์ออฟติก ในบริเวณดังกล่าว ผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558
 15. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา (งานพิธีพระราชทานงานปริญญาบัตร )
 16. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทย
 17. 27 กรกฎาคม 2558ประกาศคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาอังกฤษ 2558 ก่อนและหลังอบรม
 18. 24 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก)
 19. 24 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาโทและเอก)
 20. 23 กรกฎาคม 2558ประกาศ กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558