ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 25 ธันวาคม 2558ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559
 2. 1 ธันวาคม 2558ประกาศ ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
 3. 27 พฤศจิกายน 2558ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 4. 26 พฤศจิกายน 2558ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) ที่ยังไม่ได้ทำบัตรนักศึกษา สามารถทำบัตรนักศึกษาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-19.00 น. เท่านั้น
 5. 13 พฤศจิกายน 2558ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ระบบโควตาเรียนดี และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
 6. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์กับโลกาภิวัตน์" ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
 7. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ กำหนดการดำเนินงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดอรัญญิก จังหวัดชัยนาท
 8. 5 พฤศจิกายน 2558ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 9. 28 ตุลาคม 2558ประกาศ เรื่องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
 10. 26 ตุลาคม 2558ประกาศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 29 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 29 เวลา 12.00 - วันศุกร์ที่ 30 เวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดสถานที่สอบปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. 20 ตุลาคม 2558ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "BIKE FOR DAD" ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
 12. 20 ตุลาคม 2558ประกาศ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557
 13. 5 ตุลาคม 2558ประกาศ เนื่องด้วยทางศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย(ThaiCERT)จะทำการตรวจเช็คระบบทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-18 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 19.30-8.00 น. เป็นต้นไป ผลกระทบอาจจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช้าลงหรือใช้งานไม่ได้
 14. 4 ตุลาคม 2558ประกาศให้นักศึกษารับบัตรเพิ่มคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา2558
 15. 28 กันยายน 2558ประกาศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558
 16. 25 กันยายน 2558ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559
 17. 11 กันยายน 2558ประกาศ กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี 2558 (รหัส 58)
 18. 10 กันยายน 2558ประกาศ การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 19. 3 กันยายน 2558ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2558
 20. 3 กันยายน 2558ประกาศ ด้วยศูนย์ภาษาจัดให้มีการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558