ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 22 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/2
 2. 2 กุมภาพันธ์ 2561New ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. 25 ธันวาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1 ครั้งที่ 1/1
 4. 22 ธันวาคม 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2
 5. 4 ธันวาคม 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบโควตา(ครั้งที่ 1) มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ
 6. 1 ธันวาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/1
 7. 22 พฤศจิกายน 2560ประกาศ รายชื่อผู้ชำระเงินและส่ง Portfolio ครั้งที่ 1/1
 8. 21 พฤศจิกายน 2560คุณสมบัติผู้สมัครเรียนและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 9. 9 ตุลาคม 2560new กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561
 10. 19 กันยายน 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1
 11. 13 กรกฎาคม 2560รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
 12. 24 พฤษภาคม 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
 13. 7 เมษายน 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
 14. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560