ข่าวรับสมัครเรียน

  1. 9 ตุลาคม 2560new กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561
  2. 19 กันยายน 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1
  3. 13 กรกฎาคม 2560รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  4. 24 พฤษภาคม 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
  5. 7 เมษายน 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
  6. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560