ข่าวรับสมัครเรียน

  1. 4 ธันวาคม 2560New ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ
  2. 1 ธันวาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/1
  3. 22 พฤศจิกายน 2560ประกาศ รายชื่อผู้ชำระเงินและส่ง Portfolio ครั้งที่ 1/1
  4. 21 พฤศจิกายน 2560New คุณสมบัติผู้สมัครเรียนและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  5. 9 ตุลาคม 2560new กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561
  6. 19 กันยายน 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1
  7. 13 กรกฎาคม 2560รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
  8. 24 พฤษภาคม 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้-วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
  9. 7 เมษายน 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
  10. 29 พฤศจิกายน 2559ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560