นโยบาย
กฎบัตร
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy