การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
           ในปี พ.ศ.2542  กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542
 ขึ้น  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบภายในมากขึ้น  อันเป็นผลมาจากในปี 2540
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของส่วนราชการ  วิถีการดำเนินชีวิตในระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยทั่วไป  การปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากขึ้น  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญ
          ในปี  พ.ศ.2546 มีการพัฒนาโครงสร้างและสายงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกลางหลายหน่วยงาน เช่น 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เพื่อกำหนดโครงสร้าง  และการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบภายใน
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาพร้อมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายงานตรวจสอบภายในระดับกรม  และระดับกระทรวง

           ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542  จึงได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  การประเมินผลด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล  และความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ  ประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะขึ้นตรงต่ออธิการบดี  สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 6  อาคาร 28  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900  โทร. 02 – 9426900  ต่อ 2861

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy