ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 

 

 
นายสุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน
นางสาวชยาภา อัตชู
นางสาวเทียมตา พรหมสิทธิ์
นางสาวรัตติกาล มูลศรี
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

 

 

 
นายปฐวี ฉลวย
 
นักตรวจสอบภายใน
 
 
นางสาวรัชฏาภรณ์ สนเนตร์
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
   

 

 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy