ตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน  บริการให้ความเชื่อมั่น ( Assurance Services ) และบริการให้คำปรึกษา ( Consult Service )  อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  โดยมีการประเมินที่เป็นระบบ  เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้บริหาร  และบุคคลภายนอกด้านประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ในการบริหารงานด้านวิชาการและบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy