รายงานการประเมินโครงการ.... .

การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
 • เกณฑ์การให้คะแนนและแผนภูมิความเสี่ยง
 • แบบ ปย.1
 • แบบ ปย.2
 • แบบติดตาม ปย
 • แบบประเมินองค์ประกอบ

 

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เกณฑ์การให้คะแนนและแผนภูมิความเสี่ยง
 • แบบฟอร์ม ติดตามความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
 • แบบฟอร์ม ติดตามความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
 • แบบฟอร์มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง2559
 • แบบฟอร์มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง2559

 

 

 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy