คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในพ.ศ. 2556...คลิก
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในพ.ศ. 2557...คลิก

 

 

 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy