ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 29-30 พ.ย. 55
คลิกดูรูป..
 

วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
วันที่ 26 มี.ค. 56
คลิกดูรูป..
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ณ โรงแรมแอมบาส์เดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 1 - 3 เม.ย. 56
คลิกดูรูป..
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ณ มรภ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
คลิกดูรูป..
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบ
ของสำนักงานตรวจเิงินแผ่นดินและการนำการบริหารความเสี่ยง
มาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดข้อทักทวงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ  มรภ.จันทรเกษม กรุงเทพฯ
คลิกดูรูป..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy