สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นหนึ่งในกลไก ของมหาวิทยาลัย  ที่สนับสนุนให้กระบวนการบริหารงานดำเนินไปตามแผนงานและเป้าหมายที่เหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพวิชาการ และการบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy