เกียรติภูมิจันทรเกษม
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

 Intro Site

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

www.chandra.ac.th
เกียรติภูมิ.........จันทรเกษม

    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเดิมชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๔๘๔ เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมีหม่อมหลวง   มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขตวังจันทรเกษม ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
    ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมเป็นวิทยาลัยครูและเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายไปตั้งที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว ๒๓) ตำบลลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๘๙ ไร่ ๘๘ ตารางวา และมีชื่อใหม่มาวิทยาลัยครูจันทรเกษม เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษมมาก่อน
    ในปีพ.ศ. ๒๕๑๕ วิทยาลัยครูจันทรเกษม ได้เปิดให้มีการ สอนักศึกษาภาคนอกเวลาหรือภาคค่ำในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงซึ่งได้พัฒนาเป็นภาคสมทบในปัจจุบัน
     ในปีพ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยครูจันทรเกษมขยายการผลิตครูถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน) และเปิดสอน ค.บ.หลักสูตร ๒ ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาก่อสร้างและศิลปหัตถกรรม  และมีวิชาเอกหรือโปรแกรมวิชาอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
    ในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ สถาบันได้เริ่มเปิดสอนวิชาเอกอื่น นอกเหนือจากสายครูแต่เรียกชื่อว่า ป.กศ. ชั้นสูง สาขาเทคนิคอาชีพ  ได้แก่ วิชาเอกอังกฤษบริการ วารสารและประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม ธูรกิจการท่องเที่ยว กสิกรรม การอาหาร เสื้อผ้า งานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
     ในการจัดการศึกษาแก่บุคลากรประจำการ สถาบันได้เริ่มเปิดภาคนอกเวลา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ ต่อมาได้มีโครงการภาคนอกเวลาอื่นๆคือ โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และมี กศ.บป.รุ่นที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙
     ในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ ๒ และวิทยาลัยครูจันทรเกษมแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ๕ คณะวิชา มีการสอนสาขาวิชาการอื่น นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาหรือสายครู คือ จัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา
     ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มีผลบังคับใช้ให้วิทยาลัยครูจันทรเกษม รวมกลุ่มอยู่ใน "สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์" ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกันและสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘ กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น "สหวิทยาลัย" และวิทยาลัยครูจันทรเกษมสังกัดอยู่ใน "สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์" 
      ในปีพ.ศ. ๒๕๓๔ วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันดีเด่นรางวัลพระราชทานรัดับอุดมศึกษา 
    ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น "สถาบันราชภัฏจันทรเกษม"
      ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรีได้นำพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูจึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ในบททั่วไปมาตรา ๗ "ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู" เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
     ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศใช้ มีผลให้ สถาบันราชภัฏจันทรเกษมยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"


ปรัชญา

                                       

" ความรูดี
มีคุณธรรม
นำชุมชนพัฒนา
"

 

 


วิสัยทัศน์


     

      
 "มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยา
กรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนา  ท้องถิ่นโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล"

 พัธนกิจ


 

 
๑.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ
๒.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสนองความ
ต้องการของสังคม
๓.พัฒนาแผนงานต่างๆตามภารกิขของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๔.ส่งเสริมความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 
๕.สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาวิชาชีพมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
๖.สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
๗.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีจิตสำนึกในการที่จะช่วยเหลือสังคม
๘.ส่งเสริม พัฒนา ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยเพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๙.ส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการบริหารงานตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาในทุกหน่วยงานและทุกระดับ
๑๐.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
๑๑.ส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
 


เป้าหมาย

๑.เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
๒.ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคม
๓.มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๕.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล
๖.มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
๗.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะโปรแกรมวิชา ศูนย์/สำนัก

 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์โดยแยกเป็นด้านต่างๆดังนี้

          ๑.ด้านการจัดการศึกษา
๑.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
๒.เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพือปวงชน

          ๒.ด้านการวิจัย
๑.เพื่อส่งเสริมการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
๒.เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการวิจัย และมีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ

          ๓.ด้านการบริการวิชาการ
๑.เพื่อให้มหาวิทยาลัสามารถให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถให้การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่สังคมตามความต้องการ

          ๔.ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑.เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแก่นสารและคุณค่าของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.เพือให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศานนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธ์
๓.เพื่อประยุกต์ บูรณาการ และพัฒนาวัฒนธรรมทั้งของไทยและวัฒนธรรมนานาชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
๔.เพื่อให้มีระบบศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๕.ด้านการบริหาร
๑.เพื่อพัฒนาและจัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีอิสระและคล่องตัว
๒.เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง

          ๖.ด้านกิจการนักศึกษา
๑.เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและเกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย
๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.เพื่อพัฒนาองค์กรทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีศักยภาพในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
๔.เพือให้องค์กรกิจการนักศึกษามีส่วนสนับสนุนในการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ๗.ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
๑.เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา
๒.เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
๓.เพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม